Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Bildarkiv?


danne_eriksson

Recommended Posts

danne_eriksson

Tjena.

 

 

Jag har försökt nu och detta övergår mitt förstånd.

Jag håller på och gör ett bildarkiv och försöker presentera bilder 10 st i taget och bilderna hämtas från en mapp med massa filer i, ett filarkiv.

Jag har lyckats göra så att enbart bild-filerna visas men alla filerna i mappen som jag hämtar bilder ur läses in. Alltså om jag har 40 filer i mappen varav 6 är bildfiler så visas de 6 bilderna 40 gånger. Det vill sig in till riktigt?!!?

 

Här är bildarkivet:

 

 

 

<%Dim antal4

antal4 = 0

 

For Each filen In mapp.files

varde = Split( filen.Name, "." )

if varde(1) = "jpg" OR varde(1) = "jpeg" OR varde(1) = "gif" OR varde(1) = "bmp" OR varde(1) = "JPG" OR varde(1) = "JPEG" OR varde(1) = "GIF" OR varde(1) = "BMP" Then

antal4 = antal4 + 1

 

end if

 

next

Response.write antal4 &"st bilder i arkivet.<br>"%>

 

 

<%Dim fran, till, till2

If Request("till") = "" Then

till = 10

Else

till = Request("till")

End if

fran = till - 9

till2 = till

 

Response.write"<font face='Verdana' size='1'>Visar " & fran & " - " & till2 & "</font><br>"

 

Dim antal

antal = 1

 

For Each filen In mapp.files

varde = Split( filen.Name, "." )

 

if antal >= fran AND antal <= till2 Then

if fran <= till Then

if varde(1) = "jpg" OR varde(1) = "jpeg" OR varde(1) = "gif" OR varde(1) = "bmp" OR varde(1) = "JPG" OR varde(1) = "JPEG" OR varde(1) = "GIF" OR varde(1) = "BMP" Then

Count = Count + 1

 

Response.write filen.Name

 

till = till - 1

End if

End if

End if

antal = antal + 1

Next%>

<br><%=Count%> st bilder.

<%If not till2 - 10 < 1 Then%>

<font face="Verdana" size="1"> <a href="bild.asp?till=<%=till2 - 10%>">Föregående</a>

<%End if%>

<%if Antal < till Then %>

<%Else%>

<a href="bild.asp?till=<%=till2 + 10%>">Nästa</a>

<%End if%>

 

Link to comment
Share on other sites

du läser ju in det totala antalet filer till antal som du sedan visar om de är i kategorin bilder.

 

edit--> hoppas du fattar vad jag menar-->

 

G

 

[inlägget ändrat 2003-10-07 15:57:30 av gondor lias]

Link to comment
Share on other sites

Christoffer Eklund

Får du det fortfarande inte att funka så har jag gjort en likadan funktion för ett tag sedan.

 

Maila mig på doffe55@hotmail.com om du vill ha filen

 

/doffe

 

Link to comment
Share on other sites

Så här skulle jag göra:

<%

Dim nr, fso, folder

If request.Querystring("nr") <> "" AND IsNumeric(request.Querystring("nr")) Then
nr = CInt(request.Querystring("nr"))
Else
nr = 1
End If


Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set folder = fso.GetFolder(Server.MapPath("bilder/"))

Dim Count, images
Count = 0
images = ""
For Each file in folder.Files

If InStr(file.name, ".gif") OR InStr(file.name, ".GIF") OR InStr(file.name, ".jpg") OR InStr(file.name, ".JPG") OR InStr(file.name, ".jpeg") OR InStr(file.name, ".JPEG") OR InStr(file.name, ".bmp") OR InStr(file.name, ".BMP") Then
Count = Count + 1

If count >= nr AND count < nr + 10 Then
images = images & "<img src=""bilder/" & file.Name & """ border=""1"" width=""100"" height=""100"" bordercolor=""#000000"">" & vbcrlf
End If

End If

Next

Response.Write "Antal bilder: " & Count & "<br>"
Response.Write images & "<br><br>"

If nr >= 10 Then
Response.Write "<a href=""display.asp?nr=" & nr - 10 & """><<< Föregående |</a>"
End If


If count > nr + 10 Then
Response.Write "<a href=""display.asp?nr=" & nr + 10 & """>| Nästa >>></a>"
End If

%>

 

/JANspeed

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...