Just nu i M3-nätverket
Jump to content

bulle


Robert12

Recommended Posts

Petter Holmström

Någonting i den här stilen. Har inte testat koden så du får förlåta mig om den inte fungerar.

 

Fråga 1:

procedure TForm1.Save(FileName: string);

begin

Memo1.SaveToFile(FileName);

Memo1.Modified := False;

end;

 

Fråga 2:

procedure TForm1.New;

begin

if Memo1.Modified then

begin

case MessageDlg('Du har osparade ändringar! Fortsätt?',mtConfirmation,[mbYes,mbNo],0) of

id_no: Exit;

end;

Memo1.Clear;

Memo1.Modified := False;

end;

 

Fråga 3:

Memo1.Clear;

 

-Petter-

Link to comment
Share on other sites

1) Jag förstod inte vad du menade.

 

2) Menar du så här:

unit Unit1;

 

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;

 

type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

procedure minProcedure(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form1: TForm1;

 

implementation

 

{$R *.DFM}

 

procedure TForm1.minProcedur(Sender: TObject);

begin

lite kod...

end;

 

end.

 

 

 

 

3) Markera Memot och i Object Inspector går du till alternativet "Lines" och klickar på det tre punkterna. Nu får du upp en ruta där du kan skriva in vad som ska stå i Memot.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...