Just nu i M3-nätverket
Jump to content

html i nyhetspublicering?


HARS

Recommended Posts

jag vill kunna lägga in radbryt å bilder i artiklarna i nyhetspubliceringssystemet (mikrodatorn news). nån som vet hur jag gör?

såhär ser koden ut i insert.asp (den som tar emot artikeln):

 

<!--#include file="functions.inc"-->

<%

' Följande rad fixar så att någon inte skriver ogiltliga tecken samt HTML-kod.

' Funktionerna Convertlinks och Fixinput finns i filen functions.inc

 

body = ConvertLinks(Fixinput(Request.Form("Artikel")))

 

Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

blahaj="DBQ=" & server.mappath("databases/news.mdb")

Connection.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & blahaj

SQLStmt = "INSERT INTO Nyheter "

SQLStmt = SQLStmt & "(Rubrik, Artikel, Skribent) "

SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & Trim(Request.Form("Rubrik")) & "', '" & body & "', '" & Trim(Request.Form("Skribent")) & "'); "

Connection.Execute(SQLStmt)

Connection.Close

%>

 

nu vill jag att den inte ska ta bort html, då borde jag rimligtvis ändra i functions.inc, eller? men vad? såhär ser den ut:

 

 

<---börjar här--->

 

<script language=VBScript runat=Server>

 

 

Function Fixinput(sfix)

 

sfix = Server.HTMLEncode(Replace(Trim(sfix), "'", "''"))

sfix = Replace(sfix, "", "")

Fixinput = sfix

End Function

 

 

 

Function ConvertLinks(svalue)

 

' Put this code in your ASP page...

' sReturn = ConvertLinks(sDatbase field)

 

'Function: Will convert links in the text to actual HTML code. It supports

' http:// ftp:// news:// mailto:

'

'Input: sValue: String to convert

'

'OutPut:

'

'Return: Converted String

'

'Written By: OJM 3/98

'

'Maint Log:

'

 

svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "http://")

svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "ftp://")

svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "news://")

svalue = ConvertLinksHREF(svalue, "mailto:")

 

ConvertLinks = svalue

End Function

 

Function ConvertLinksHREF(svalue, sHREF)

 

Dim iPos1, iPos2, sTemp, sTemp1, sTemp2

 

iPos2 = 1

iPos1 = InStr(1, svalue, sHREF, 1)

Do While iPos1 > 0

iPos2 = FindLinkEnd(svalue, iPos1 + Len(sHREF))

If iPos2 > 0 Then

sTemp1 = Mid(svalue, iPos1, iPos2 - iPos1)

sTemp2 = "<A HREF=" & Chr(34) & sTemp1 & Chr(34) & ">" & sTemp1 & "</A>"

svalue = Left(svalue, iPos1 - 1) & sTemp2 & Mid(svalue, iPos2)

iPos2 = iPos1 & Len(sTemp2) + 1

Else

iPos2 = iPos1 + Len(sHREF)

End If

iPos1 = InStr(iPos2, svalue, sHREF, 1)

Loop

 

ConvertLinksHREF = svalue

End Function

Function FindLinkEnd(svalue, iPos1)

Dim iPos2, i, iLen, iTempPos

Dim sValidChars

 

sValidChars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890-.@/"

iLen = iPos1 + Len(Mid(svalue, iPos1)) - 1

iPos2 = -1

For i = iPos1 To iLen

iTempPos = InStr(1, sValidChars, Mid(svalue, i, 1), 1)

If iTempPos = 0 Then

If i < iPos1 + 4 Then

iPos2 = -1

Else

iPos2 = i

End If

Exit For

End If

Next

If iPos2 = 0 Then

iPos2 = Len(svalue) + 1

End If

 

FindLinkEnd = iPos2

 

End Function

 

</script>

 

 

 

'----------------------------------------------------

' * HTMLTecken *

' Ta bort eventuell HTML-kodning som kan fördärva utseendet i forumet.

'

'----------------------------------------------------

 

Function HTMLTecken(txtString)

 

txtString = Server.HTMLEncode(Trim(txtString))

HTMLTecken = txtString

 

 

End Function

 

 

 

'----------------------------------------------------

' * RADBRYT *

' Frisera till alla inkommande tecken så att de inte

' innehåller apostrof-tecken samt onödiga mellanslag

' och HTML-kodning som kan fördärva utseendet i gästboken.

'

'----------------------------------------------------

 

Function Radbryt(rfix)

 

 

rfix = "<P>" & Replace(rfix, vbCrLf, "<br>") & "</P>"

Radbryt = rfix

 

 

End Function

 

<---slutar här---->

 

vad ska jag ändra för att det ska funka? all hjälp uppskattas stort!

//Måns

Link to comment
Share on other sites

Så här kan du göra om du vill se till så den inte tar bort html-koder.

 

body = Request.Form("Artikel")

 

så nu får du med allt skit som skrivs in i fältet artikel.

 

Det är ju inte speciellt smart om alla människor har tillgång till det.

 

- Magnus

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...