Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kryptera sträng mellan javascript och vb.net och viceversa.


tonlof

Recommended Posts

Hej, finns det någon duktig vänlig själ varför encryptCryptoJSAESString funtionen inte returnerar en krypterad sträng?

 

Jag har fått det att fungera om jag genererar en aes krypterad string från javascript och decrypterar den i DecryptCryptoJSAESString men jag vill även ha den omvända funktionen att skapa en aes sträng i vb.net och sedan decryptera den i javascript. Eller om någon har något tips på att göra detta på annat sätt.

 

Koden nedan hittade jag för ett bra tag på google men tyvärr kommer jag inte ihåg källan och det fanns ingen copyrighttext eller ägare för koden angiven som jag kan hitta så har jag gjort ett övertramp med att lägga ut den här ber jag ursäkt samtidigt som admin får ta bort inlägget.

 

Tack på förhand.

Dim str1 As String = encryption.encryptCryptoJSAESString("test", "abcde")
Dim str2 As String = encryption.DecryptCryptoJSAESString(str1, "abcde")
MsgBox(str1 & vbNewLine & str2)
Imports System.IO
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Text

Public Class encryption  Public Shared Function GetRandomString() As String
    Return Path.GetRandomFileName().Replace(".", "")
  End Function

  Public Shared Function DecryptCryptoJSAESString(openSSLCompatibleString As String, passphrase As String) As String
    If [String].IsNullOrEmpty(openSSLCompatibleString) OrElse [String].IsNullOrEmpty(passphrase) Then
      Throw New ArgumentNullException("FatalError: arguments cannot be empty!")
    End If

    Dim plainText As String = Nothing

    Try
      Using rijAlg As New RijndaelManaged()
        rijAlg.Mode = CipherMode.CBC
        rijAlg.Padding = PaddingMode.PKCS7

        Dim cryptedString As Byte() = parseOpenSSLString(openSSLCompatibleString, passphrase, rijAlg)

        Dim decryptor As ICryptoTransform = rijAlg.CreateDecryptor()

        Using msDecrypt As New MemoryStream(cryptedString)
          Using csDecrypt As New CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read)
            Using srDecrypt As New StreamReader(csDecrypt)
              plainText = srDecrypt.ReadToEnd()
            End Using
          End Using

        End Using
      End Using

    Catch generatedExceptionName As Exception
    End Try

    Return plainText

  End Function

  Private Shared Function parseOpenSSLString(base64EncodedString As String, passphrase As String, algo As SymmetricAlgorithm) As Byte()
    Const ITERATION_COUNT As Integer = 1

    Using openSSLStream As New MemoryStream(Convert.FromBase64String(base64EncodedString))
      Using reader As New BinaryReader(openSSLStream)
        Dim markWord1 = reader.ReadBytes(4)
        Dim markWord2 = reader.ReadBytes(4)

        If BitConverter.IsLittleEndian Then
          Array.Reverse(markWord1)
          Array.Reverse(markWord2)
        End If

        If BitConverter.ToInt32(markWord1, 0) = &H53616C74 AndAlso BitConverter.ToInt32(markWord2, 0) = &H65645F5F Then
          Dim salt As Byte() = reader.ReadBytes(8), key As Byte(), iv As Byte()

          openSSLAES256DeriveKeyAndIV(Encoding.ASCII.GetBytes(passphrase), salt, ITERATION_COUNT, key, iv)

          algo.Key = key
          algo.IV = iv

          Return reader.ReadBytes(CInt(openSSLStream.Length) - 16)
        End If
      End Using
    End Using

    Return Nothing
  End Function


  Private Shared Sub openSSLAES256DeriveKeyAndIV(data As Byte(), salt As Byte(), count As Integer, ByRef key As Byte(), ByRef iv As Byte())
    Dim hashList As New List(Of Byte)()
    Dim currentHash As Byte() = New Byte(-1) {}

    Dim preHashLength As Integer = data.Length + (If((salt IsNot Nothing), salt.Length, 0))
    Dim preHash As Byte() = New Byte(preHashLength - 1) {}

    System.Buffer.BlockCopy(data, 0, preHash, 0, data.Length)
    If salt IsNot Nothing Then
      System.Buffer.BlockCopy(salt, 0, preHash, data.Length, salt.Length)
    End If

    Using hash As MD5 = MD5.Create()
      currentHash = hash.ComputeHash(preHash)

      For i As Integer = 1 To count - 1
        currentHash = hash.ComputeHash(currentHash)
      Next

      hashList.AddRange(currentHash)

      While hashList.Count < 48
        ' for 32-byte key and 16-byte iv
        preHashLength = currentHash.Length + data.Length + (If((salt IsNot Nothing), salt.Length, 0))
        preHash = New Byte(preHashLength - 1) {}

        System.Buffer.BlockCopy(currentHash, 0, preHash, 0, currentHash.Length)
        System.Buffer.BlockCopy(data, 0, preHash, currentHash.Length, data.Length)
        If salt IsNot Nothing Then
          System.Buffer.BlockCopy(salt, 0, preHash, currentHash.Length + data.Length, salt.Length)
        End If

        currentHash = hash.ComputeHash(preHash)

        For i As Integer = 1 To count - 1
          currentHash = hash.ComputeHash(currentHash)
        Next

        hashList.AddRange(currentHash)

      End While
    End Using

    key = New Byte(31) {}
    iv = New Byte(15) {}
    hashList.CopyTo(0, key, 0, 32)
    hashList.CopyTo(32, iv, 0, 16)
  End Sub
  '------------------------------------------

  Public Shared Function encryptCryptoJSAESString(openSSLCompatibleString As String, passphrase As String) As String
    If [String].IsNullOrEmpty(openSSLCompatibleString) OrElse [String].IsNullOrEmpty(passphrase) Then
      Throw New ArgumentNullException("FatalError: arguments cannot be empty!")
    End If

    Dim plainText As String = Nothing

    Try
      Using rijAlg As New RijndaelManaged()

        rijAlg.Mode = CipherMode.CBC
        rijAlg.Padding = PaddingMode.PKCS7

        Dim f As New StringBuilder
        For Each j In rijAlg.LegalBlockSizes
          f.Append(j.ToString)
        Next


        Dim cryptedString As Byte() = joinOpenSSLString(openSSLCompatibleString, passphrase, rijAlg)

        Dim encryptor As ICryptoTransform = rijAlg.CreateEncryptor()

        Using msencrypt As New MemoryStream(cryptedString)
          Using csencrypt As New CryptoStream(msencrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Read)
            Using srencrypt As New StreamReader(csencrypt)
              plainText = srencrypt.ReadToEnd()
            End Using
          End Using

        End Using
      End Using

    Catch generatedExceptionName As Exception
      Console.WriteLine(generatedExceptionName.Message)
    End Try

    Return plainText

  End Function


  Private Shared Function joinOpenSSLString(byteEncodedString As String, passphrase As String, algo As SymmetricAlgorithm) As Byte()
    Const ITERATION_COUNT As Integer = 1
    Dim plaintextBytes() As Byte = System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(byteEncodedString)
    Using openSSLStream As New MemoryStream(plaintextBytes)
      Using reader As New BinaryReader(openSSLStream)
        Dim markWord1 = reader.ReadBytes(4)
        Dim markWord2 = reader.ReadBytes(4)

        If BitConverter.IsLittleEndian Then
          Array.Reverse(markWord1)
          Array.Reverse(markWord2)
        End If

        If BitConverter.ToInt32(markWord1, 0) = &H53616C74 AndAlso BitConverter.ToInt32(markWord2, 0) = &H65645F5F Then
          Dim salt As Byte() = reader.ReadBytes(8), key As Byte(), iv As Byte()

          openSSLAES256DeriveKeyAndIV(Encoding.ASCII.GetBytes(passphrase), salt, ITERATION_COUNT, key, iv)


          algo.Key = key
          algo.IV = iv

          Return Convert.FromBase64String(Int(openSSLStream.Length - 16))
        End If
      End Using
    End Using

    Return Nothing
  End Function

End Class
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...