Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Sub för att välja en arbetsbok


TheEcononomist

Recommended Posts

TheEcononomist

Hej!

 

Jag har byggt en sub-rutin "CompareWorksheets" för att jämföra innehållet i två flikar. Den fungerar bra om jag använder två flikar i samma arbetsbok som argument, men nu har jag försökt göra det mer komplicerat genom att låta användaren välja två filer genom dialogrutor.

 

Dialogrutorna för att välja fil fungerar bra, men allt kraschar mot slutet när böckerna ska definieras och skickas till suben. Vad gör jag fel?

Sub VäljBokOchJämför()

Dim Bok1, Bok2 As Excel.Workbook
Dim Str1, Str2 As String


'Hämta sökvägen till arbetsbok 1
Str1 = Application.GetOpenFilename(, , "Välj arbetsbok #1")
If Str1 = "Falskt" Then Exit Sub

'Hämta sökvägen till arbetsbok 2
Str2 = Application.GetOpenFilename(, , "Välj arbetsbok #2")
If Str2 = "Falskt" Then Exit Sub

'Definiera arbetsböckerna
Set Bok1 = Workbooks(Str1)
Set Bok2 = Workbooks(Str2)

'Anropa huvudfunktionen som kräver två argument; ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet)
Call CompareWorksheets(Bok1.Worksheets("Blad1"), Bok2.Worksheets("Blad1"))


End Sub
Link to comment
Share on other sites

Ove Söderlund

Mitt förslag:

Sub VäljBokOchJämför()

Dim Str1 As String, Str2 As String

'Hämta sökvägen till arbetsbok 1
Str1 = Application.GetOpenFilename(, , "Välj arbetsbok #1")
If Str1 = "Falskt" Then Exit Sub

'Hämta sökvägen till arbetsbok 2
Str2 = Application.GetOpenFilename(, , "Välj arbetsbok #2")
If Str2 = "Falskt" Then Exit Sub

'Anropa huvudfunktionen som kräver två argument; ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet)
Call CompareWorksheets(Str1, Str2)

End Sub

Sub CompareWorksheets(string1 As String, string2 As String)

  Workbooks.Open Filename:=string1
  Workbooks.Open Filename:=string2
  
' Resterade kod här som utför jämförelse mellan arbetsböckerna

End Sub

Skicka bara filnamnen som strängar till Compare-subben och utför den övriga koden där.

 

Link to comment
Share on other sites

TheEcononomist

Mitt förslag:

Sub VäljBokOchJämför()

Dim Str1 As String, Str2 As String

'Hämta sökvägen till arbetsbok 1
Str1 = Application.GetOpenFilename(, , "Välj arbetsbok #1")
If Str1 = "Falskt" Then Exit Sub

'Hämta sökvägen till arbetsbok 2
Str2 = Application.GetOpenFilename(, , "Välj arbetsbok #2")
If Str2 = "Falskt" Then Exit Sub

'Anropa huvudfunktionen som kräver två argument; ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet)
Call CompareWorksheets(Str1, Str2)

End Sub

Sub CompareWorksheets(string1 As String, string2 As String)

  Workbooks.Open Filename:=string1
  Workbooks.Open Filename:=string2
  
' Resterade kod här som utför jämförelse mellan arbetsböckerna

End Sub

Skicka bara filnamnen som strängar till Compare-subben och utför den övriga koden där.

 

 

Tack! Men går det inte att mata in det som flikar på något sätt? Tror det blir lite jobbigt att ändra i det långa makrot sedan nämligen. Är det nödvändigt att öppna filerna som du föreslår eller kan man ha dem stängda?

Sub CompareWorksheets(ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet)

'r är radnummer, c är kolumnnummer
Dim r As Long, c As Integer

'lr & lc är det använda området i respektive bok
Dim lr1 As Long, lr2 As Long, lc1 As Integer, lc2 As Integer

'Max är det antal rader/kolumner som behövs i målboken. Den får samma värde som det blad som har störst område
Dim maxR As Long, maxC As Integer, cf1 As String, cf2 As String

'rptWB är målboken
Dim rptWB As Workbook, DiffCount As Long


  Application.ScreenUpdating = False
  Application.StatusBar = "Creating the report..."
  Set rptWB = Workbooks.Add
  Application.DisplayAlerts = False
  While Worksheets.Count > 1
    Worksheets(2).Delete
  Wend
  Application.DisplayAlerts = True
  With ws1.UsedRange
    lr1 = .Rows.Count
    lc1 = .Columns.Count
  End With
  With ws2.UsedRange
    lr2 = .Rows.Count
    lc2 = .Columns.Count
  End With
  maxR = lr1
  maxC = lc1
  If maxR < lr2 Then maxR = lr2
  If maxC < lc2 Then maxC = lc2
  DiffCount = 0
  For c = 1 To maxC
    Application.StatusBar = "Comparing cells " & Format(c / maxC, "0 %") & "..."
    For r = 1 To maxR
      cf1 = ""
      cf2 = ""
      On Error Resume Next
      cf1 = ws1.Cells(r, c).FormulaLocal
      cf2 = ws2.Cells(r, c).FormulaLocal
      On Error GoTo 0
      If cf1 <> cf2 Then
        DiffCount = DiffCount + 1
        Cells(r, c).Formula = "'" & cf1 & " <> " & cf2
      End If
    Next r
  Next c
  
  
  'Formatera rapporten. Hela det använda cellområdet blir gult. Formater blir "värde blad 1"<>"Värde blad 2"
  
  Application.StatusBar = "Formatting the report..."
  With Range(Cells(1, 1), Cells(maxR, maxC))
    .Interior.ColorIndex = 19
    With .Borders(xlEdgeTop)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeRight)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeLeft)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlEdgeBottom)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    On Error Resume Next
    With .Borders(xlInsideHorizontal)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    With .Borders(xlInsideVertical)
      .LineStyle = xlContinuous
      .Weight = xlHairline
    End With
    On Error GoTo 0
  End With
  Columns("A:IV").ColumnWidth = 20
  rptWB.Saved = True
  If DiffCount = 0 Then
    rptWB.Close False
  End If
  Set rptWB = Nothing
  Application.StatusBar = False
  Application.ScreenUpdating = True
  
'Visa antalet skillnader
  MsgBox DiffCount & " cells contain different formulas!", vbInformation, _
    "Compare " & ws1.Name & " with " & ws2.Name
End Sub

Så ser jämförelsesubben ut.

Link to comment
Share on other sites

För att kunna jämföra, arbeta med en bok/blad måste denna vara öppen, du måste öppna boken.

Enda undantaget är om du använder en bok som databas och hämtar rena data från den.

 

Jag antar att felet ligger i denna rad

Call CompareWorksheets(Bok1.Worksheets("Blad1"), Bok2.Worksheets("Blad1"))

att felet kan vara att Worksheet("Blad1") inte finns i ena boken.

Gör om till

Dim wsSource as Worksheet
Dim wbSource as Workbook
Dim wsTarget as Workseeht
Dim wbTarget as Workbook
set wbSource = Workbooks.Open(Bok1)
Set wsSource = wbSource .Worksheets("Blad1")
set wbTarget = Workbooks.Open(Bok2)
Set wsTarget = wbTarget.Worksheets("Blad1")
CompareWorksheets wsSource, wsTarget
wbSource.Close False
wbTarget.Close False

Typ. Dvs öppna böckerna, hitta  bladen, skicka bladen och stäng böckerna. False-argumentet ger att ändringar inte sparas.

 

reserverar mig för fel ovan, skriver på frihand.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...