Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vinstskatt


esd

Recommended Posts

Hej

 

Jag vet att priser i tävlingar som är värda 1300 kr eller mindre är skattefria. Men om jag skulle annordna en tävling där vinsten är värd mer än 1300 kr vilka skyldigheter har jag då?

 

Jag har inte f-skattesedel.

Link to comment
Share on other sites

Räcker det då att jag på tävlingssidan skriver "Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren"?

 

Jag har ställt samma fråga till skatteverket men jag får bara kryptiska svar där dom hänvisar mig till någon paragraf i en lag som inte en vanlig dödlig kan förstå.

Link to comment
Share on other sites

Först så bifogade dom det här i ett mejl:

 

"Jag bifogar information ur Handledning för skattebetalning.

 

Betraktas arrangemanget som en pristävling är vinsten inkomstskattepliktig för vinnaren i inkomstslaget tjänst. Detta gäller om vinsten utgår i pengar eller på annat sätt och om den kan anses utgöra ersättning för en utförd – om än ofta obetydlig – prestation. Eftersom i princip allt som beskattas i inkomstslaget tjänst också ska utgöra underlag för socialavgifter blir den som ger ut vinsten skyldig att betala arbetsgivaravgifter på vinst i pengar under förutsättning att beloppet

uppgår till 1 000 kr eller mer och mottagaren inte har F-skattsedel.

 

För vissa tävlingsvinster som inte utgår i kontanter gäller särskilda regler, se nedan vid kantrubriken skattefria tävlingsvinster. Tävlingsarrangören eller den som ger ut vinsten ska betala arbetsgivaravgifter enligt huvudregeln (2 kap. 1 § SAL). Jfr också prop. 1989/90:110 s. 377 där följande sägs beträffande tävlingsvinster och liknande ersättningar.

”Även tillfälliga förvärvsinkomster berörs av avgiftsbeläggning. Här avses sådana tillfälliga inkomster som skall redovisas under inkomst av tjänst. Det kan vara fråga om priser från fiske- eller kunskapstävlingar eller vinster från deltagande i reklamtävlingar. Hit hör även skattepliktiga inkomster från hobbyverksamhet enligt mitt förslag om viss utvidgning av inkomstslaget tjänst. Alla dessa avser ersättningar för utfört arbete eller prestation.”

 

Skattefria tävlingsvinster

Tävlingsvinster i annat än kontanter är skattefria om värdet inte överstiger 3 % av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kr (= 1 300 kr för år 2010). Detta gäller under förutsättning att vinsten inte hänför sig till anställning eller uppdrag. Om vinsten består av minnesföremål är den skattefri oavsett värdet. Som tävlingsvinst i detta sammanhang avses t.ex. vinst i idrottstävlingar (8 kap. 4 § Inkomstskattelagen, IL).

 

Tävlingsvinster som lämnas med anledning av någon prestation är skattepliktiga i sin helhet i inkomstslaget tjänst. De utgör också pensionsgrundande inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete och är underlag för socialavgifter. Avgörande för frågan om det ska betalas arbetsgivaravgifter eller egenavgifter är om inkomsten kan anses utgöra ersättning för arbete för någon annans räkning eller inte. Det kan t.ex. vara ett företag som i reklamsyfte

anordnar en sloganpristävling öppen för alla och där pristagaren utses av arrangören. Eftersom vinsten bygger på en prestation ska den beskattas i inkomstslaget tjänst och vara underlag för socialavgifter. Här torde föreligga en form av uppdragsförhållande då arrangören inbjudit den som så önskar

att utföra en prestation åt denne. Därför bör utgivaren av tävlingsvinsten vara skyldig att betala arbetsgivaravgifter om vinstens värde är minst 1 000 kr såvida vinsten inte är skattefri enligt 8 kap. 4 § IL (dvs. avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 1 300 kr om vinsten inte består av kontanter eller liknande). Det ställs inga krav på prestationens svårighetsgrad. Tävlingsvinsten är således skatte- och avgiftspliktig även om den prestation som ligger till grund för vinsten varit obetydlig.

 

Kontrolluppgift ska lämnas om ersättningen uppgår till 100 kr eller mer."

 

Sen länkade dom till den här sidan i ett annat mejl:

 

http://www.skatteverket.se/4.d1afd3103d689ac2a80002439.html

Link to comment
Share on other sites

Ok men hur räknar dom egentligen ut hur mycket en vinst är värd? För om man t.ex. kollar vad en viss sak kostar i butik så kanske du i någon butik kostar under 1300 kr men i någon annan över 1300 kr, hur vet man egentligen exakt hur mycket en sak är värd?

Link to comment
Share on other sites

Det är på grund av sådant som det ofta är svårt att komma fram till entydiga svar i juridiska frågor.

 

Om det är något som ligger kring gränsen är det viktigt att du dokumenterar varför du anser att marknadsvärdet är under 1300 kronor.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...