Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Roger W

Problem med decimaltecknet..

Rekommendera Poster

Hur ser URL'en ut i FF resp IE om du gör om formen till GET istället för POST?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Hur ser URL'en ut i FF resp IE om du gör om formen till GET istället för POST?

 

MSIE:

http://localhost/printlabels.asp?LeftMargin=4.44&TopMargin=12.2&LabelWidth=66.6&LabelHeight=25.1&valjnamnd=Activa&Printlabelok=Jepp

 

Firefox:

http://localhost/printlabels.asp?LeftMargin=4.44&TopMargin=12.2&LabelWidth=66.6&LabelHeight=25.1&valjnamnd=Activa&Printlabelok=Jepp

Redigerad av Roger W

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Anropen ser exakt likadana ut. Får du samma skillnad mellan IE of FF om du kör GET? I så fall måste det vara något i httpheadern som talar om för servern hur den ska konvertera talen.

Redigerad av gip

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Anropen ser exakt likadana ut. Får du samma skillnad mellan IE of FF om du kör GET? I så fall måste det vara något i httpheadern som talar om för servern hur den ska konvertera talen.

 

När jag skickar över data med GET får jag 0 (0) i mina variabler jag lagt ut på mottagande sida oavsett läsare... Sätter jag tillbaka POST fungerar det som tidigare.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

När jag skickar över data med GET får jag 0 (0) i mina variabler jag lagt ut på mottagande sida oavsett läsare... Sätter jag tillbaka POST fungerar det som tidigare.

 

Jag börjar fundera på om MSIE 8 är buggig.... Jag har börjat få felmeddelanden om att "Internet Explorer har slutat fungera"....

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Detta funkar för mig (då dock utan databas eller textfil som källa):

221172a.asp (formuläret):

<%
Response.LCID = 1033

Dim ServerPath
ServerPath =Server.MapPath(".")

Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "Tromandata"
SQLQuery = "SELECT Distinct NämndStyrelse from TabNämndStyrelse"
Set Nlist = OBJdbConnection.Execute(SQLQuery)
If Not Nlist.EOF Then
Do Until Nlist.EOF
	sNM = Nlist("NämndStyrelse")
	strNamndOptions = strNamndOptions & "<Option value=""" & sNM & """>" & sNM & "</option>"&vbCrLF
	Nlist.MoveNext
Loop
End If
Set Nlist = Nothing
OBJdbConnection.Close
Set OBJdbConnection = Nothing

Set cn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cn1.Open "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};dbq="&ServerPath&";Extensions=asc,csv,tab,txt;"
startqry= "SELECT * FROM label_settings_DO_NOT_EDIT.txt"
Set fran_textfilen = cn1.Execute(startqry) 
Do While Not fran_textfilen.EOF
tmpVal = fran_textfilen("value")
Select Case fran_textfilen("opt")
	Case "LeftMargin" LeftMargin = tmpVal
	Case "TopMargin" TopMargin = tmpVal
	Case "LabelWidth" LabelWidth = tmpVal
	Case "LabelHeight" LabelHeight = tmpVal
End Select
fran_textfilen.MoveNext
Loop
Set fran_textfilen = Nothing
cn1.close
Set cn1 = Nothing
%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>221172a</title>
</head>

<body>
<form action="221172b.asp" method="POST" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
LeftMargin: <input type="text" name="LeftMargin" value="<%=LeftMargin%>"><br>
TopMargin: <input type="text" name="TopMargin" value="<%=TopMargin%>"><br>
LabelWidth: <input type="text" name="LabelWidth" value="<%=LabelWidth%>"><br>
LabelHeight: <input type="text" name="LabelHeight" value="<%=LabelHeight%>"><br>
Nämnd:
<select name="valjnamnd">
<% =strNamndOptions %>
</select><br>
<input type="submit" name="Printlabelok" value="Jepp">
</form>
</body>
</html>

221172b.asp (pdf-skaparen):

<% Response.LCID = 1033 %>
<!--#include virtual="/fpdf/fpdf.asp"-->
<%
qsnamnd = Trim(Request.Form("valjnamnd")&" ")
LeftMargin = Trim(Request.Form("LeftMargin")&" ")
TopMargin = Trim(Request.Form("TopMargin")&" ")
LabelWidth = Trim(Request.Form("LabelWidth")&" ")
LabelHeight = Trim(Request.Form("LabelHeight")&" ")

Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "Tromandata"

SQLQuery = "" &_
"SELECT "&_
"	P.[förnamn] as fornamn, P.Efternamn, "&_
"	P.Adressbost, P.PostNrBost, P.PostortBost as postort "&_
"FROM "&_
"	tabPerson P, "&_
"	tabUppdrag U, "&_
"	[TabNämndStyrelse] NS "&_
"WHERE "&_
"	P.EjInternet=0 "&_
"	AND U.NämndStyrelse = NS.NämndStyrelse "&_
"	AND P.Inr = U.Inr "&_
"	AND NS.NämndStyrelse = " & "'"& qsNamnd & "' "&_
"	AND P.passiv = 0 "&_
"ORDER BY "&_
"	P.Efternamn ASC"
Set DetailStyrelse = OBJdbConnection.Execute(SQLQuery)

Set pdf = CreateJsObject("FPDF")
pdf.CreatePDF "P","mm","a4"
pdf.Open()
pdf.AddPage()
pdf.SetFont "Arial","B",10
pdf.SetMargins 0,0
pdf.SetAutoPageBreak(0)
x = 0
y = 0

LabelText = "Ledamöter i" & laaa & chr(10) & qsnamnd

AbsX = LeftMargin + ((LabelWidth + 4.22) * x)
AbsY = TopMargin + (LabelHeight * y)
pdf.SetXY AbsX+3,AbsY+3
pdf.MultiCell LabelWidth-8,4.5,LabelText,0,L
x = 1


Do While NOT Detailstyrelse.EOF
strFirstName = Trim(DetailStyrelse("fornamn"))
strLastName = Trim(DetailStyrelse("Efternamn"))
strStreet = Trim(DetailStyrelse("adressbost"))
strZipCode = Trim(DetailStyrelse("PostNrBost"))
strCity = Trim(DetailStyrelse("Postort"))

LabelText = strFirstName&" "& strLastName & chr(10) & strStreet & chr(10) & strZipCode &" " & strCity

AbsX = LeftMargin + ((LabelWidth + 4.22) * x)
AbsY = TopMargin + (LabelHeight * y)
pdf.SetXY AbsX+3,AbsY+3
pdf.MultiCell LabelWidth-8,4.5,LabelText,0,L
x=x+1
if (x=3) then
	y=y+1
	x = 0
	if (y = 10) then
		x = 0
		y = 0
		pdf.AddPage()
	end if
end if
Detailstyrelse.MoveNext
Loop

pdf.Output()
Set pdf = Nothing

OBJdbConnection.Close
Set OBJdbConnection = Nothing
%>

 

Filerna: 221172.zip

Redigerad av Cluster
lagt till zip-fil med skripten

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Detta funkar för mig (då dock utan databas eller textfil som källa):

221172a.asp (formuläret):

<%
Response.LCID = 1033

Dim ServerPath
ServerPath =Server.MapPath(".")

Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "Tromandata"
SQLQuery = "SELECT Distinct NämndStyrelse from TabNämndStyrelse"
Set Nlist = OBJdbConnection.Execute(SQLQuery)
If Not Nlist.EOF Then
Do Until Nlist.EOF
	sNM = Nlist("NämndStyrelse")
	strNamndOptions = strNamndOptions & "<Option value=""" & sNM & """>" & sNM & "</option>"&vbCrLF
	Nlist.MoveNext
Loop
End If
Set Nlist = Nothing
OBJdbConnection.Close
Set OBJdbConnection = Nothing

Set cn1 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cn1.Open "Driver={Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv)};dbq="&ServerPath&";Extensions=asc,csv,tab,txt;"
startqry= "SELECT * FROM label_settings_DO_NOT_EDIT.txt"
Set fran_textfilen = cn1.Execute(startqry) 
Do While Not fran_textfilen.EOF
tmpVal = fran_textfilen("value")
Select Case fran_textfilen("opt")
	Case "LeftMargin" LeftMargin = tmpVal
	Case "TopMargin" TopMargin = tmpVal
	Case "LabelWidth" LabelWidth = tmpVal
	Case "LabelHeight" LabelHeight = tmpVal
End Select
fran_textfilen.MoveNext
Loop
Set fran_textfilen = Nothing
cn1.close
Set cn1 = Nothing
%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>221172a</title>
</head>

<body>
<form action="221172b.asp" method="POST" enctype="application/x-www-form-urlencoded">
LeftMargin: <input type="text" name="LeftMargin" value="<%=LeftMargin%>"><br>
TopMargin: <input type="text" name="TopMargin" value="<%=TopMargin%>"><br>
LabelWidth: <input type="text" name="LabelWidth" value="<%=LabelWidth%>"><br>
LabelHeight: <input type="text" name="LabelHeight" value="<%=LabelHeight%>"><br>
Nämnd:
<select name="valjnamnd">
<% =strNamndOptions %>
</select><br>
<input type="submit" name="Printlabelok" value="Jepp">
</form>
</body>
</html>

221172b.asp (pdf-skaparen):

<% Response.LCID = 1033 %>
<!--#include virtual="/fpdf/fpdf.asp"-->
<%
qsnamnd = Trim(Request.Form("valjnamnd")&" ")
LeftMargin = Trim(Request.Form("LeftMargin")&" ")
TopMargin = Trim(Request.Form("TopMargin")&" ")
LabelWidth = Trim(Request.Form("LabelWidth")&" ")
LabelHeight = Trim(Request.Form("LabelHeight")&" ")

Set OBJdbConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open "Tromandata"

SQLQuery = "" &_
"SELECT "&_
"	P.[förnamn] as fornamn, P.Efternamn, "&_
"	P.Adressbost, P.PostNrBost, P.PostortBost as postort "&_
"FROM "&_
"	tabPerson P, "&_
"	tabUppdrag U, "&_
"	[TabNämndStyrelse] NS "&_
"WHERE "&_
"	P.EjInternet=0 "&_
"	AND U.NämndStyrelse = NS.NämndStyrelse "&_
"	AND P.Inr = U.Inr "&_
"	AND NS.NämndStyrelse = " & "'"& qsNamnd & "' "&_
"	AND P.passiv = 0 "&_
"ORDER BY "&_
"	P.Efternamn ASC"
Set DetailStyrelse = OBJdbConnection.Execute(SQLQuery)

Set pdf = CreateJsObject("FPDF")
pdf.CreatePDF "P","mm","a4"
pdf.Open()
pdf.AddPage()
pdf.SetFont "Arial","B",10
pdf.SetMargins 0,0
pdf.SetAutoPageBreak(0)
x = 0
y = 0

LabelText = "Ledamöter i" & laaa & chr(10) & qsnamnd

AbsX = LeftMargin + ((LabelWidth + 4.22) * x)
AbsY = TopMargin + (LabelHeight * y)
pdf.SetXY AbsX+3,AbsY+3
pdf.MultiCell LabelWidth-8,4.5,LabelText,0,L
x = 1


Do While NOT Detailstyrelse.EOF
strFirstName = Trim(DetailStyrelse("fornamn"))
strLastName = Trim(DetailStyrelse("Efternamn"))
strStreet = Trim(DetailStyrelse("adressbost"))
strZipCode = Trim(DetailStyrelse("PostNrBost"))
strCity = Trim(DetailStyrelse("Postort"))

LabelText = strFirstName&" "& strLastName & chr(10) & strStreet & chr(10) & strZipCode &" " & strCity

AbsX = LeftMargin + ((LabelWidth + 4.22) * x)
AbsY = TopMargin + (LabelHeight * y)
pdf.SetXY AbsX+3,AbsY+3
pdf.MultiCell LabelWidth-8,4.5,LabelText,0,L
x=x+1
if (x=3) then
	y=y+1
	x = 0
	if (y = 10) then
		x = 0
		y = 0
		pdf.AddPage()
	end if
end if
Detailstyrelse.MoveNext
Loop

pdf.Output()
Set pdf = Nothing

OBJdbConnection.Close
Set OBJdbConnection = Nothing
%>

 

Filerna: 221172.zip

 

 

Fan vad snyggt du kodar! Ok. Jag laddar ner och testar hemma. Stort tack! Lämnar rapport imorgon.

 

Roger

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

:blush: tack!

Mjo, jag städade upp koden lite för att få överblick samt få bort så mycket felkällor som möjligt.

Det borde som sagt funka, annars får du höra av dig.

 

Här är de filer jag använde för testning: 221172-TEST.zip

(dvs. utan beroende av textfilen eller databasen)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

:blush: tack!

Mjo, jag städade upp koden lite för att få överblick samt få bort så mycket felkällor som möjligt.

Det borde som sagt funka, annars får du höra av dig.

 

Här är de filer jag använde för testning: 221172-TEST.zip

(dvs. utan beroende av textfilen eller databasen)

 

 

Ett tag var jag inne på att skippa decimalerna, men tjurigt vägrade jag. Jag kan meddela att din kod fungerar alldeles förträffligt. Jag får ta av mig hatten och tacka för fantastiskt bra hjälp.

 

/Roger

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skam den som ger sig :thumbsup:

 

Som du ser så lönar det alltid att försöka tänka till före och försöka ha så ren kod som möjligt. KISS är en grundregel jag alltid försöker hålla mig till, oavsett om det är kodning eller annat här i livet. Välj standard och håll dig till den.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...