Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kolla quiresultat i efterhand??


Martina

Recommended Posts

Okej, nu har suttit och stirrat på min kod fram och tillbaka, men jag får erkänna - jag fattar inte! ;)

 

På min hemsida har jag en quiz-funkton där användaren får välja ett quiz, fylla i sitt namn och svara på ett antal frågor. När frågorna är slut kommer en sammanställning med samtliga frågor och om personen i fråga svarat rätt eller fel och ett total poängsumma. Sedan hamnar användaren på en topplista sorterad efter poäng (antal rätt).

 

Jag har en administrationssida där jag loggar in och kan gå in och få fram dessa topplistor (en för varje quiz) och kan välja att radera en deltagare. Jag skulle även från denna administrationsida vilja få fram samma resultatsida som användaren får när de är klara med ett quiz. Om det går...?? :)

 

Om det underlättar så finns quizen under Nöje på www.martinaa.se för att se hur själva quizfunktionen fungerar.

 

Hit skickas användaren när quizet är slut! Filen heter quizslut.asp

<% session.LCID = 1053%>
<! #INCLUDE FILE="mall.asp" >
<%'Ansluter till databasen
antalratt=0
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & server.MapPath("quiz.mdb")

sql = "SELECT * FROM rost WHERE sessionid = "& session.SessionID &";"
set rs = connect.execute(sql)

sql = "SELECT * FROM svar WHERE svar_id = "& rs("svar_id") &";"
set rs2 = connect.execute(sql)

sql = "SELECT * FROM fraga WHERE fraga_id = "& rs2("fraga_id") &";"
set rs3 = connect.execute(sql)

sql = "SELECT * FROM tema WHERE tema_id = "& rs3("tema_id") &";"
set rs4 = connect.execute(sql)

sql = "SELECT * FROM fraga WHERE tema_id = "& rs4("tema_id") &";"
set rs5 = connect.execute(sql)

sql = "SELECT * FROM user WHERE tema_id = "& rs4("tema_id") &" AND sessionid = "&session.SessionID&";"
set rs6 = connect.execute(sql)

%>

<table width="600" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
<td align="center" colspan="4">
<div class="bold"><br>Du har nu klarat av quizet</div>
<h3><%=rs4("tema_namn")%></h3>
</td>
  </tr>

  <tr>
<td width="50%" colspan="2">
<div class="bold">Fråga</div>
</td>
<td width="40%">
<div class="bold">Du svarade</div>
</td>
<td width="10%">
<div class="bold">Rätt/fel?</div>
</td>
  </tr>
  <tr>
<td colspan="4" height="1" bgcolor="#000000"></td>
  </tr>	
<% x=1
do while not rs5.eof 
b="white"
if x mod 2 = 1 then b = "whitesmoke"%>
  <tr bgcolor="<%=b%>">
<td valign="top" width="15"><div class="bold"><%=rs5 ("fraga_nr")%></div>
</td>
<td>
<div class="bread"><%=rs5("fraga_namn")%></div>
</td>
<td>

<% sql = "SELECT * FROM rost a INNER JOIN svar b ON a.svar_id = b.svar_id WHERE a.fraga_id = "& rs5("fraga_id") &" AND sessionid = "& session.SessionID &";"
set rssvaret = connect.execute(sql)
%>

<%=rssvaret("svar_namn")%> </td><td>
<%
if rssvaret("svar_right") = 1 then 
response.Write("<font color=""#008800"">RÄTT</font>")
antalratt = antalratt +1
else
response.write("<font color=""#FF0000"">FEL</font>")
end if
%>  </td>
  </tr>
<% 
x=x+1
rs5.movenext
loop 
%>

       <td colspan="4">

<% sql = "UPDATE user SET user_right = user_right + "& antalratt &" WHERE tema_id=" & Session("tema_id") & " AND user_name = '"& session("user_name") &"';"
connect.execute(sql)
%> </td>

  </tr>
  <tr>
<td colspan="4">
<div class="bold" align="center">Bra jobbat <%=rs6("user_name")%>, du hade <%=rs6("user_right")%> rätt!</div><br>
</td>
  </tr>
  <tr>
 <td colspan="2"> </td>
 <td align="right" colspan="2"><a href="quizstart.asp?tema_id=<%=rs4("tema_id")%>">Till topplistan</a></td>
  </tr>
</table>
<% 
session("user_name") = ""
session.Abandon()
connect.close
set connect = nothing
%>
<! #INCLUDE FILE="mallner.asp" >

 

 

När jag loggar in får jag först välja quiz att få fram topplistan på, och då får jag fram följande listor.asp. Här skulle jag alltså vilja att varje namn var en länk som jag kunde klicka på och via den få fram samma resultatsida som på quizslut.asp. Möjligt??

 

listor.asp:

<% session.LCID=1053%>
<%if not session("status")="okej" then response.Redirect("login.asp")%>
<! #Include File="admall.asp" >
<%
'Ansluter till databasen
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & server.MapPath("quiz.mdb")
%>
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!
function confirmSubmit()
{
var agree=confirm("Vill du verkligen radera den här deltagaren?");
if (agree)
	return true ;
else
	return false ;
}
// >
</script>
</head>

<body>
<%

TemaId = request.QueryString("tema_id")
userId = request.QueryString("user_id")

sql = "SELECT * FROM tema WHERE tema_id=" & TemaId &";"
set rslista = connect.execute(sql)
%>
<table width="650" align="center" border="0">
<tr>
	<td colspan="4" width="650" align="center">
	<h3>Radera deltagare</h3>
	<div class="bold">för quiz <%=rslista("tema_namn")%><br><br></div>
	<hr width="500" size="2" color="#000000">
	</td>
</tr>

<ol>
 <%
 sql = "SELECT * FROM user WHERE tema_id = " & TemaId &" ORDER BY user_right DESC"
 set rs = connect.execute(sql)

 do while NOT rs.eof
 %> 
 <tr>
  <td align="left" valign="top" width="210">
		<li><div class="bread"><%=rs("user_name")%></div></li>	
</td>
<td width="110"><div class="bread"><%=rs("user_right")%> poäng</div>
</td>
<td width="180" valign="top"><div class="bread"><%=rs("user_date")%></div></td>
<td width="150"><a href="user_del.asp?user_id=<%=rs("user_id")%>&tema_id=<%=temaId%>" onclick="return confirmSubmit()">Radera deltagare</a>
</td>
 </tr>
 	<%
rs.movenext
loop
%>
</ol>
<tr>
<td colspan="4" width="640"><br><br><a href="quizuser.asp"><< Tillbaka till topplistan</a>
</td>
</tr>
</table>
<br><br>

<%
Connect.close
set connect = nothing
%>
</body>
</html>
<! #Include File="admallner.asp" >

 

Finns det någon vänlig själ som vill lägga lite tid på detta en tråkig söndag som denna och hjälpa mig på traven? Och inte för krångligt nu, jag förstår knappt hälften av min egen kod *blushing*

 

Tack på förhand!

 

//Tina

 

 

Bytte LOG-taggar mot KOD-taggar för bättre läsbarhet

 

[inlägget ändrat 2009-01-12 23:37:20 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Oj, många SQL-frågor blir det :)

Känns som att det där borde kunna optimeras en hel del med en smartare fråga, men det var ju inte det som du undrade över.

 

Jag får inte riktigt kläm på hur din databas är uppbyggd om du har lust så får du gärna maila över den så man få kika lite närmare (du kan såklart tömma de på data först om du vill). Annars måste du beskriva lite vilken data som sparas i vilken tabell och hur dessa är kopplade till varandra.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Link to comment
Share on other sites

Har bara snabbt kollat på detta och är inte helt säker på att att jag fattat (eller gillar) hur du tänkt att datat skall sparas. Det blev lite trixigt eftersom du rensat data på ett sådant sätt att det var svårt att testa med din egen kod.

 

Nåja, skapa först en fil som heter t.ex quizUserResult.asp:

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
<%
inputOk=False
intUserId = Trim(Request("user_id"))
intTemaId = Trim(Request("tema_id"))
IF isNumeric(intUserId) AND isNumeric(intTemaId) THEN
 inputOk=True
END IF

IF inputOk THEN
 gotResults=False

 strDBPath = server.MapPath("quiz.mdb")
 strDBConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & strDBPath

 SET objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.open strDBConn

 strSQL =""&_
   "SELECT "&_
   "  U.user_id, U.user_name, "&_
   "  T.tema_id, T.tema_namn, "&_
   "  F.fraga_id AS fraga_id, F.fraga_namn, F.fraga_nr, "&_
   "  S.svar_id, S.svar_namn, S.svar_right "&_
   "FROM "&_
   "  ( "&_
   "   ( "&_
   "     (tema AS T INNER JOIN [user] AS U ON T.[tema_id] = U.[tema_id]) "&_
   "     INNER JOIN fraga AS F ON T.[tema_id] = F.[tema_id] "&_
   "   ) "&_
   "   INNER JOIN svar AS S ON F.[fraga_id] = S.[fraga_id] "&_
   "  ) "&_
   "  INNER JOIN rost AS R ON S.[svar_id] = R.[svar_id] "&_
   "WHERE U.user_id="& intUserId &" AND T.tema_id="& intTemaId &";"
 SET objRS = objConn.Execute(strSQL)

 IF NOT objRS.EOF THEN
   gotResults=True
   DO Until objRS.EOF
    user_name = objRS("user_name")
    tema_namn = objRS("tema_namn")
    strResult=strResult&_
      objRS("fraga_nr")&"|"&_
      objRS("fraga_namn")&"|"&_
      objRS("svar_namn")&"|"&_
      objRS("svar_right")&"]["
    objRS.MoveNext
   Loop
   strResult=Left(strResult,Len(strResult)-2)
   arrResult=Split(strResult, "][")
 END IF

 SET objRS = Nothing

 objConn.close
 SET objConn = Nothing
END IF
%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Quiz Results</title>
</head>

<body>
<%
IF inputOk THEN 
 IF gotResults THEN
 %>
 <table width="600" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
   <tr>
    <td colspan="4">
      <h3 style="text-align:center;"><%=tema_namn%></h3>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td width="50%" colspan="2" style="border-bottom:1px solid #000;">
      <div class="bold">Fråga</div>
    </td>
    <td width="40%" style="border-bottom:1px solid #000;">
      <div class="bold">Angivet svar</div>
    </td>
    <td width="10%" style="border-bottom:1px solid #000;">
      <div class="bold">Rätt/fel?</div>
    </td>
   </tr>
   <%
   FOR i=0 TO uBound(arrResult)
    arrQnA=Split(arrResult(i),"|")
    fraga_nr=arrQnA(0)
    fraga_namn=arrQnA(1)
    svar_namn=arrQnA(2)
    svar_right=arrQnA(3)
   %>
   <tr>
    <td valign="top" width="15">
      <div class="bold"><%=fraga_nr%></div>
    </td>
    <td>
      <div class="bread"><%=fraga_namn%></div>
    </td>
    <td>
      <% =svar_namn%>
    </td>
    <td>
      <%
      if svar_right = 1 then 
       response.Write("<font color=""#008800"">RÄTT</font>")
       antalratt = antalratt +1
      else
       response.write("<font color=""#FF0000"">FEL</font>")
      end if
      %>
    </td>
   </tr>
   <%
   Next
   %>
   <tr>
    <td colspan="4" style="border-top:1px solid #000;">
      <div class="bold" align="center"><%=user_name%> hade <%=antalratt%> rätt</div><br>
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td colspan="2"></td>
    <td align="right" colspan="2">
      <a href="quizstart.asp?tema_id=<%=intTemaId%>">Till topplistan</a>
    </td>
   </tr>
 </table>
 <% 
 ELSE 
   %><p>Hittade inga svar för användarid <%=intUserId%> och tema <%=intTemaId%></p><%
 END IF
ELSE 
 %><p>Felaktigt användarid eller temaid</p><% 
END IF 
%>
</body>
</html>

http://code.eforum.kicks-ass.net/?file=1114352.asp

 

Sen i listor.asp så länkar du användarnamnet (rad 55) till denna nya fil och skickar med user_id och tema_id, typ:

<li>
 <div class="bread">
   <a href="quizUserResult.asp?user_id=<%=userId%>&amp;amp;tema_id=<%=TemaId%>"><%=rs("user_name")%></a>
 </div>
</li>

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm... ja, koden fungerar ju... Men jag får bara fram felmeddelandet som du skrivit "Felaktigt användarid eller temaid"... :(

 

Inget dåligt jobb du gjort där! :thumbsup:

 

Link to comment
Share on other sites

Hur ser länken ut i webbläsarens adressfält?

 

Eforums kod-funktion får nämligen spel ibland, det skall vara:

quizUserResult.asp?user_id=<%=userId%>&tema_id=<%=TemaId%>

 

Vilket i webbläsaren ger typ:

quizUserResult.asp?user_id=295&tema_id=18

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Link to comment
Share on other sites

Men när du tar fram listor.asp så anropar du väl med user_id?

Dvs. jag har utgått från din kod där du har

userId = request.QueryString("user_id")

Vad står i webbläsarens adressfält när du tittar på listor.asp?

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Link to comment
Share on other sites

Jadå, den raden finns med.

 

Med listor.asp så står det http://www.martinaa.se/listor.asp?tema_id=20

 

Jag har stirrat på den här länken flera gånger nu, men ett extra öga skadar väl inte ifall jag skulle missat nåt. Bara för att säkerställa att jag skrivit rätt här...

 

<a href="quizUserResult.asp?user_id=<%=UserId%>&tema_id=<%=TemaId%>"><%=rs("user_name")%></a>

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm... kankse lika bra att även snygga till listor.asp, ändra koden enligt:

listor.asp:

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
<% 
Session.LCID=1053

inputOk=False
intTemaId = Trim(Request("tema_id"))
IF isNumeric(intTemaId) THEN
 inputOk=True
END IF

IF inputOk THEN
 gotUsers = False
 IF NOT isNumeric(TemaId) THEN
   Response.Write("<p>Felaktigt Tema!</p>")
 ELSE
   gotUsers = True
   strDBPath = server.MapPath("quiz.mdb")
   strDBConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & strDBPath

   SET objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open strDBConn

   strSQL=""&_
    "SELECT "&_
    "  T.tema_namn, T.tema_id, "&_
    "  user_id, user_name, user_date, user_right "&_
    "FROM tema T INNER JOIN "&_
    "  [user] U ON T.tema_id = U.tema_id "&_
    "WHERE T.tema_id="&intTemaId

   SET objRS = objConn.execute(strSQL)
   IF objRS.EOF THEN
    Response.Write("<p>Ingen har svarat på frågor i detta Tema ("&intTemaId&")</p>")
   ELSE
    gotUsers = True
    tema_namn = objRS("tema_namn")
    DO Until objRS.EOF
      strThemeUsers=strThemeUsers&_
       objRS("user_id")&"|"&_
       objRS("user_name")&"|"&_
       objRS("user_right")&"|"&_
       objRS("user_date")&"]["
      objRS.MoveNext
    Loop
    strThemeUsers=Left(strThemeUsers,Len(strThemeUsers)-2)
    arrThemeUsers=Split(strThemeUsers, "][")   
   END IF
   SET objRS = Nothing

   objConn.close
   SET objConn = Nothing
 END IF
END IF
%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Quiz Results</title>
<script LANGUAGE="JavaScript">
<!
function confirmSubmit()
{
 var agree=confirm("Vill du verkligen radera den här deltagaren?");
 if (agree)
   return true ;
 else
   return false ;
}
// >
</script>
</head>

<body>
<% IF  NOT gotUsers THEN %>
<p>Ingen har svarat på Tema <%=TemaId%></p>
<% ELSE %>
<table width="650" align="center" border="0">
 <tr>
   <td colspan="4" width="650" align="center" style="border-bottom:1px solid #000;">
    <h3>Deltagare<br><%=tema_namn%> Quiz</h3>
   </td>
 </tr>
 <%
 FOR i=0 TO uBound(arrThemeUsers)
   arrThemeUsr=Split(arrThemeUsers(i),"|")  
   user_id = arrThemeUsr(0)
   user_name = arrThemeUsr(1)
   user_right = arrThemeUsr(2)
   user_date = arrThemeUsr(3)
 %>  
 <tr>
   <td align="left" valign="top" width="210">
    <div class="bread">
      <a href="quizUserResult.asp?user_id=<%=user_id%>&tema_id=<%=intTemaId%>"><%=user_name%></a>
    </div>
   </td>
   <td width="110">
    <div class="bread">
      <%=user_right%> poäng
    </div>
   </td>
   <td width="180" valign="top">
    <div class="bread">
      <%=user_date%>
    </div>
   </td>
   <td width="150">
    <a href="user_del.asp?user_id=<%=user_id%>&tema_id=<%=intTemaId%>" onclick="return confirmSubmit()">Radera deltagare</a>
   </td>
 </tr>
 <%
 Next
 %>
 <tr>
   <td colspan="4" width="640" style="border-top:1px solid #000;"><br>
    <br>
    <a href="quizuser.asp">&laquo; Tillbaka till topplistan</a> </td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
<% END IF %>

http://code.eforum.kicks-ass.net/?file=1114352_Listor.asp

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Link to comment
Share on other sites

Förövrigt får jag fel när jag testar din Quiz live:

error '80020009'

 

/quizslut.asp, line 11

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Link to comment
Share on other sites

Det här var ju alldeles för avancerad kod för att jag ska förstå den över huvudtaget, så jag fattar inte ens vad det är du egentligen har ändrat jämfört med min original-listor... *dum* Var lägger jag in ORDER BY user_right DESC för att listan ska sorteras efter antal rätt?

 

När jag klickar på en deltagare nu får jag fram en lista med ALLA svar på ALLA frågor i det quizet. Det vill säga att varje fråga listas upp cirka tjugo gånger med ett antal rätt- och felsvar. I slutet ligger ett total med "Tina test hade 106 rätt" ;)

 

Dessutom fungerar Å Ä och Ö inte längre, det har jag aldrig haft problem med tidigare...

[inlägget ändrat 2009-01-17 18:26:57 av Martina]

Link to comment
Share on other sites

Var lägger jag in ORDER BY user_right DESC för att listan ska sorteras efter antal rätt?

 

sist i SQL-strängen efter en eventuell WHERE-sats

 

Link to comment
Share on other sites

Jo, det vet jag egentligen, men koden ser inte längre ut som jag är van vid, så jag får det inte att fungera... :)

 

 
strSQL=""&_
    "SELECT "&_
    "  T.tema_namn, T.tema_id, "&_
    "  user_id, user_name, user_date, user_right "&_
    "FROM tema T INNER JOIN "&_
    "  [user] U ON T.tema_id = U.tema_id "&_
    "WHERE T.tema_id="&intTemaId

 

Hur jag än gör med ORDER BY så får jag bara felmeddelande på just den raden.

 

Link to comment
Share on other sites

prova med:

 
strSQL=SELECT T.tema_namn, T.tema_id, "&_
" U.user_id, U.user_name, U.user_date, U.user_right "&_
" FROM tema T INNER JOIN "&_
"  [user] U ON T.tema_id = U.tema_id "&_
" WHERE T.tema_id="&intTemaId &_
" ORDER BY U.user_right DESC"

 

vilket felmeddelande får du?

 

[inlägget ändrat 2009-01-18 18:24:23 av Jonas_Bo]

Link to comment
Share on other sites

Tja. nu fick jag inget felmeddelande alls utan det fungerade klockers! :thumbsup: Jag som var nästan säker på att jag provat exakt så, men tydligen inte! ;)

 

Kanske du kan förklara för mig varför min <OL> blir onumrerad?? Den blir som en <UL> med bara svarta pluttar istället för siffror... Den fungerar alldeles utmärkt på min publika topplista, men inte här...

 

[log] <ol>

<tr>

<td align="left" valign="top" width="210">

<div class="bread">

<li><a href="quizUserResult.asp?user_id=<%=user_id%>&tema_id=<%=intTemaId%>"><%=user_name%></a></li>

</div>

</td>

<td width="110">

<div class="bread">

<%=user_right%> poäng

</div>

</td>

<td width="180" valign="top">

<div class="bread">

<%=user_date%>

</div>

</td>

<td width="150">

<a href="user_del.asp?user_id=<%=user_id%>&tema_id=<%=intTemaId%>" onclick="return confirmSubmit()">

Radera deltagare</a>

</td>

</tr>

</ol>[/log]

[inlägget ändrat 2009-01-19 22:42:35 av Martina]

[inlägget ändrat 2009-01-19 22:43:41 av Martina]

Link to comment
Share on other sites

Nja... men det börjar närma sig! :)

 

När jag klickar på en deltagare så får jag fram ALLA svar på frågorna till det quizet, som alla svarat på. Det vill säga att varje fråga listas upp tjugo gånger med ett antal rätt och felsvar. Den hämtar alltså alla svar som finns till det quizet. I slutet finns ett total på användaren med tex 106 poäng ;)

 

Adressen till en sådan sida verkar stämma;

http://www.martinaa.se/quizUserResult.asp?user_id=297&tema_id=20

men på något sätt så hämtar den inte svaren till just det user_id't i alla fall.

 

Any idea?? :)

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Ändra sql-frågan i quizUserResult.asp:

strSQL =""&_
"SELECT "&vbCrLf&_
"  R.rost_id, R.svar_id, R.fraga_id, "&vbCrLf&_
"  S.svar_namn, S.svar_right, "&vbCrLf&_
"  U.user_id, U.user_name, "&vbCrLf&_
"  F.fraga_namn, F.fraga_nr, tema.tema_namn "&vbCrLf&_
"FROM "&vbCrLf&_
"  tema INNER JOIN "&vbCrLf&_
"  ( "&vbCrLf&_
"   svar S INNER JOIN "&vbCrLf&_
"   ( "&vbCrLf&_
"     fraga F INNER JOIN "&vbCrLf&_
"     ([user] U INNER JOIN rost R ON U.sessionid = R.sessionid) "&vbCrLf&_
"     ON F.fraga_id = R.fraga_id "&vbCrLf&_
"   ) "&vbCrLf&_
"   ON S.svar_id = R.svar_id "&vbCrLf&_
"  ) "&vbCrLf&_
"  ON tema.tema_id = F.tema_id "&vbCrLf&_
"WHERE U.user_id="& intUserId &" AND tema.tema_id="& intTemaId &" "&vbCrLf&_
"ORDER BY F.fraga_nr;"

 

/Cluster

------------------------------------------------------

I do not fear computers. I fear the lack of them

--------> http://eforum.kicks-ass.net <---------

 

Link to comment
Share on other sites

Men det är ju helt fantastiskt!!! Det fungerar klockers, förutom någon deltagare där jag fick meddelandet "Hittade inga svar för användarid xxx och tema xx".

 

Vilket toppenjobb du har lagt ner på det här! Tusen tusen och åter tusen tack!! :thumbsup:

 

Du vet inte varför å, ä och ö blir knepiga....??

 

Link to comment
Share on other sites

Du vet inte varför å, ä och ö blir knepiga....??

Eftersom du använder utf8 som kodning på sidan (codepage 65001) så måste även filen sparas i detta format. Du kan kontrollera detta genom att öppna filen i ex. Notepad, välja Save As och kontrollera värdet i Encoding. Om det står ANSI där, ändra till UTF-8 och spara om filen. Gör detta med alla inblandade filer.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...