Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vad har hänt med mig paging?


mia_sr

Recommended Posts

Hej!

 

Jag använder mig av paging för att efter en sökning på bilder visa resultatet på olika sidor.

6 bilder per sida.

Det fungerar bra att den vet hur många sidor som kommer att behövas för när jag vet att det är 12 träffar så får jag länkar till sidorna 1 och 2.

14 träffar så blir det länkar till 1,2,3.

Men...det visas samma bilder på sida 1 som på sida 2 osv.

Konstigt eftersom att det vet att det är två sidor som ska visas.

 

Någon som kan se var i koden det gått snett?

 


<HTML>
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
function postForm(page) {
document.forms[0].action+='?Sida='+page;
document.forms[0].submit();
}

</SCRIPT>


<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><title>S&ouml;kresultat</title></HEAD>
<BODY text="#000000" link="#000000" vlink="#000000" alink="#000000">
<p>
 <!--#include file="topmeny.html" --></p>
<br>
<p>&nbsp;</p>
   <table width="549" border="0">
    <tr> 
     <td width="150" valign="top"> <table width="126" border="0">
       <tr> 
        <td> <form name="form2" method="post" action="paging.asp?id=<%=request.querystring("id")%>&foretagsnamn=<%=request.querystring("foretagsnamn")%>">
          <p><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>Fritext</strong></font> 
           <br>
           <input name="fritext" type="text" id="fritext" value="<%=request.form("fritext")%>">
           </p>

           <input type="submit" name="Submit" value="S&ouml;k">
          </p>
          <p>&nbsp;</p>
         </form>
         <p>&nbsp;</p>
         <p>&nbsp;</p></td>
       </tr>
      </table></td>
     <td width="19"><img src="images/line.jpg" width="19" height="319"></td>
     <td width="366" valign="top"><div align="left"> 
       <table width="366" border="0">
        <tr> 
         <td width="31">&nbsp;</td>
         <td width="203"><p> <font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">
           <%
' ^^ Skapar variabler : ^^
Dim IntSida, Conn, RS, SQL

' ^^ Kollar vilken sida som skall visas, om tomt visas sida 1 : ^^
IntSida = Trim(Request.QueryString("Sida"))
If IntSida = "" Then
IntSida = 1
Else
IntSida = Cint(IntSida) ' ^^ Gör om det till ett tal ^^
End If

kat = request.form("kategori")
' ^^ Startar Databaskoppling och RS : ^^
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("db/kunder.mdb") ' ^^ Byt ut denna om du vill använda DSN! ^^


if kat = "nolla" then 
' ^^ Väljer alla fält i tabellen & sorterar efter det senaste datumet : ^^
SQL = "Select * from bilder where bildtext LIKE '%" & Request.Form("fritext")& "%' or bildbeskrivning LIKE '%" & Request.Form("fritext")& "%' or nyckel LIKE '%" & Request.Form("fritext")& "%'"

else

SQL = "Select * from bilder where kategori = '" & kat & "' and bildtext LIKE '%" & Request.Form("fritext")& "%' or kategori = '" & kat & "' and bildbeskrivning LIKE '%" & Request.Form("fritext")& "%'"

end if
' ^^ Startar igång : ^^
RS.Open SQL, Conn, 3,1

'^^ Om tabellen är tom : ^^
If RS.EOF = True Then

Response.Write("Inga poster hittades i databasen!<BR>")
Else
' ^^ Bestämmer hur många inlägg det ska vara per sida : ^^
RS.PageSize = 6
' ^^ Visar önskad sida : ^^
RS.AbsolutePage = IntSida
End If


' ^^ Visar inläggen tills antalet per sida uppfylls eller inläggen tar slut : ^^
IntAntal=0
Response.Write "<table widh=500><tr>"
cells=0
Do until RS.EOF Or IntAntal >= RS.PageSize
IntAntal = IntAntal + 1
cells=cells+1

 strFileName = rs("bildnamn")
 strFileExt = "."& Mid(strFileName, Instr(strFileName,".")+1)
 strFileName = Replace(strFileName,strFileExt,"")


Response.Write "<td width=300 valign=top><b><font size=1><a href=skissbilder.asp?id="& RS("id") &"><img src=images/tum/"& strFileName &".jpg></a><br>" & RS("bildtext") & "<br></b>" & RS("bildbeskrivning") & "<br><a href=skissbilder.asp?id="& RS("id") &"><img src=images/titta.gif border=0></a>"

%><A HREF="javascript:ny_sida('test1.asp?id=<%=Rs("id")%>&id2=<%=request.querystring("id")%>&foretagsnamn=<%=request.querystring("foretagsnamn")%>','350','300');"><img src=images/hamta.gif border=0></A>
</td><%

If (IntAntal mod 3)=0 Then 
	Response.Write "</tr><tr>"
	cells=0
End If
RS.MoveNext
Loop
For i=cells+1 to 3
Response.Write "<td></td>"
Next
Response.Write "</tr></table>"

' ^^ Visa sidlänkar : ^^
If RS.PageCount > 1 then ' ^^ Kollar så det finns fler sidor ^^
For I = 1 To RS.PageCount ' ^^ Startar en loop som ska fixa alla sidnummer ^^
 If I <> IntSida Then ' ^^ Kollar så att vi ej länkar aktuellt sidnummer ^^
Response.Write("<A href='#' onclick='postForm(" & I & ");'>" & I & "</A> ")

 Else ' ^^ Om det är sidan som är aktiv, gör ingen länk.
  Response.Write(I & " ")
 End If
Next
End If


%>
           </font> </p></td>
        </tr>
       </table>
    </td>
    </tr>
   </table>

  </td>

<td width="315" valign="top"><strong><font size="2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> 
</td>
  <td width="29">&nbsp;</td>
 </tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
<% end if%>

 

Link to comment
Share on other sites

Blir länkarna rätt? page=1 och page=2 osv?

På sida 3 är det sida 2's innehåll eller ligger det så många bilder där som det skall vara?

 

Skriv ut "IntSida" och se om den variabeln stämmer med sidnumret du klickat på.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Länkarna blir rätt, man hamnar på sida1 sida2 isda3 osv.

När jag skriver ut IntSida så får jag 6 ettor på sida1 och samma sak på sida2.

 

Jag antar att jag borde få sex tvåor på sidan 2 och sex treor på sidan 3 istället?

 

/mia

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...