Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med relation mellan DataTable i ett Datase


Lonley Wolf

Recommended Posts

Jag försöker skapa två tabeller i ett Dataset och sedan skapa en relation mellan dem men får det inte att fungera. Felet kommer i programdelen MakeRelation i den bifogade kodexeplet Se bifogat exempel. Jag har provat diverse varianter för att komma runt problemet men inte lyckats.

 

Felmeddelande:

Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.

 

<%@ Page Language="VB" MasterPageFile="~/MasterPage.master" Title="Untitled Page" %>
<%@import Namespace="System.Data" %>
<%@import Namespace="System.Data.Oledb" %>

<script runat="server">
  Private ds As New DataSet

  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    If Not Page.IsPostBack Then
      MakeDataTables()
    End If

  End Sub

  Private Sub MakeDataTables()
    MakeParentTable()
    MakeChildTable()
    MakeRelation()

    gvUser.DataSource = ds
    gvUser.DataBind()
  End Sub

  Private Sub MakeParentTable()
    ' Skapar huvudtabell    
    Dim table As DataTable = New DataTable("UsersInfo")

    ' Deklarerar variabler för column och rad
    Dim column As DataColumn
    Dim row As DataRow

    ' Skapar kolumner och sätter dess egenskaper
    ' Parent ID
    column = New DataColumn()
    column.DataType = System.Type.GetType("System.String")
    column.ColumnName = "ParentID"
    column.AutoIncrement = False
    column.Caption = "ParentID"
    column.ReadOnly = False
    column.Unique = True
    table.Columns.Add(column)

    ' Username
    column = New DataColumn()
    column.DataType = System.Type.GetType("System.String")
    column.ColumnName = "UserName"
    column.AutoIncrement = False
    column.Caption = "UserName"
    column.ReadOnly = False
    column.Unique = False

    table.Columns.Add(column)

    ' Skapar primärnyckel
    Dim pkColumn(0) As DataColumn
    pkColumn(0) = table.Columns("ParentID")
    table.PrimaryKey = pkColumn

    ' Skapar tabellen i ds
    ds = New DataSet
    ds.Tables.Add(table)

    ' Skapar anv. i tabellen
    Dim allUsers As MembershipUserCollection = Membership.GetAllUsers

    ' Fyller listan med användarinformation
    For Each user As MembershipUser In allUsers
      row = table.NewRow

      row("ParentID") = user.ProviderUserKey
      row("UserName") = user.UserName.ToString

      table.Rows.Add(row)
    Next
  End Sub

  Private Sub MakeChildTable()
    ' Skapar tabell    
    Dim table1 As DataTable = New DataTable("ExtraUserInfo")

    ' Deklarerar variabler för column och rad
    Dim column As DataColumn
    Dim row As DataRow

    ' Skapar kolumner och sätter dess egenskaper

    ' ID = Räknare
    column = New DataColumn()
    column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")
    column.ColumnName = "ChildId"
    column.AutoIncrement = True
    column.Caption = "ChildId"
    column.ReadOnly = True
    column.Unique = True

    table1.Columns.Add(column)

    ' Parent
    column = New DataColumn()
    column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")
    column.ColumnName = "ChildTableId"
    column.AutoIncrement = False
    column.Caption = "ChildTableId"
    column.ReadOnly = False
    column.Unique = False
    table1.Columns.Add(column)

    ' Huvudtabellens ID
    column = New DataColumn()
    column.DataType = System.Type.GetType("System.String")
    column.ColumnName = "ParrentTableID"
    column.AutoIncrement = False
    column.Caption = "ParrentTableID"
    column.ReadOnly = False
    column.Unique = False

    table1.Columns.Add(column)

    ' Förnamn
    column = New DataColumn()
    column.DataType = System.Type.GetType("System.String")
    column.ColumnName = "FirstName"
    column.AutoIncrement = False
    column.Caption = "FirstName"
    column.ReadOnly = False
    column.Unique = False

    table1.Columns.Add(column)

    ' Skapar primärnyckel
    Dim pkColumn(0) As DataColumn
    pkColumn(0) = table1.Columns("ChildId")
    table1.PrimaryKey = pkColumn

    ' Skapar tabellen i ds
    ds = New DataSet
    ds.Tables.Add(table1)

    ' Skapar koppling mot databas
    Dim strSQL As String
    strSQL = "Select * from tblLocalyUsers where ((strUserID)is not null)"

    Dim DBConn As New OleDbConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("importDB").ToString)
    Dim DBComm As New OleDbCommand(strSQL, DBConn)
    DBConn.Open()

    DBComm.CommandType = CommandType.Text
    Dim dr As OleDbDataReader = DBComm.ExecuteReader

    ' Stegar igenom listan
    While dr.Read
      row = table1.NewRow
      row("ChildTableId") = dr("pkLocalyUsersID")
      row("ParrentTableID") = dr("strUserID")
      row("FirstName") = dr("strFirstName")
      table1.Rows.Add(row)
    End While
  End Sub

  Private Sub MakeRelation()
    ' Datarelationer 
    ' Nedanstående rader orsakar problemet
    Dim parentColumn As DataColumn = ds.Tables("UsersInfo").Columns("ParentID")
    Dim childColumn As DataColumn = ds.Tables("ExtraUserInfo").Columns("ParrentTableID")

    Dim relation As DataRelation = New DataRelation("parent2Child", parentColumn, childColumn)
    ds.Tables("ExtendedUserInfo").ParentRelations.Add(relation)
  End Sub
</script>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
  <asp:GridView ID="gvUser" runat="server" AutoGenerateColumns="true">
  </asp:GridView>
</asp:Content>

 

[inlägget ändrat 2008-09-09 11:29:20 av Lonley Wolf]

Link to comment
Share on other sites

Det fel du gjort är att du i MakeChildTable skapar ett nytt DataSet i ds. Du ska ju använda samma DataSet som du skapade i MakeParentTable. Ta alltså bort raden ds=new DataSet i MakeChildTable

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...