Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Min dator denna gången.


MarcusLevin

Recommended Posts

Kan någon kolla denna. Tack på förhand.

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:13:45, on 2008-09-01

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16711)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\ZyXEL Technology Corporation\ZyXEL G-260 Utility\Zyxel.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\Marcus\Desktop\utorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [NTSpool] NTSpool.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: ZyXEL G-260 Utility.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~4.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~4.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\Windows\System32\PAStiSvc.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

 

--

End of file - 8181 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\Marcus\Desktop\utorrent.exe"

Är det det vanliga torrent-programmet som du har liggande på Skrivbordet?

Undrar eftersom det också förekommer ett skadligt program som använder sig av samma filnamn.

 

Gäller det en MSN-mask?

I så fall ladda ner MSNFix till Skrivbordet.

http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip

Packa upp filen och starta MSNFix.bat genom att dubbelklicka på den (XP), högerklicka och välja Kör som administratör (Vista).

Välj språk genom att trycka på motsvarande bokstav.

Tryck R för att starta skanningen.

Om något hittas så tryck på valfri tangent för att starta borttagningen.

Ibland så kommer det upp ett meddelande om att starta om datorn, gör det i så fall.

Klistra in loggen som kommer upp i ditt svar här.

Om den inte kommer upp så hittar du den i den mappen där programmet ligger och namnet på loggen innehåller datum och klockslag för körningen.

Klistra in en ny HijackThis-logg också.

 

Link to comment
Share on other sites

[log]MSNFix 1.742

 

C:\Users\Marcus\Desktop\MSNFix

Sokningen var klar pa 2008-09-03 - 3:25:16,91 By Marcus

normalt lage

 

************************ Kollar filer

 

... C:\Windows\system32\NTSpool.exe

 

************************ Kollar mappar

 

Inga Mappar Funna

 

 

 

 

************************ Tar bort virus filer

 

.. OK ... C:\Windows\system32\NTSpool.exe

 

 

 

************************ Rensar registret

 

 

 

************************ Hostsclean

 

Cleanhosts v 0.1.0.7 By Laurent

 

-- Backup : C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts-20080903092649

-- original size 0.74 Kb / 20 lines

-- Start cleaning Hosts file ....

 

 

 

-- final size 0.74 Kb / 20 lines

-- entry Found : 0 / Entry check : 310

 

End .............................. 15.43 Secondes

 

 

 

 

 

Resten av filerna tas bort efter omstart

 

 

Inga Filer Funna

 

 

 

 

 

************************ Hostsclean

 

Cleanhosts v 0.1.0.7 By Laurent

 

-- Backup : C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts-20080903100134

-- original size 0.74 Kb / 20 lines

-- Start cleaning Hosts file ....

 

 

 

-- final size 0.74 Kb / 20 lines

-- entry Found : 0 / Entry check : 310

 

End .............................. 9.74 Secondes

 

 

 

************************ Misstankta Filer

 

/!\ Dem funna filerna maste kontrolleras innan borttagning

 

[C:\Windows\system32\secinit.exe] 32956A36844093FB99EAE0AEC66916FB

 

==> Var snall och ladda upp filen C:\Users\Marcus\Desktop\Upload_Me.zip on http://upload.changelog.fr

 

 

 

Filerna och Registernycklarna har sparats i karantan 2008-09-03_10014451.zip

 

************************ HKLM\...\Winlogon\Userinit

 

Userinit = C:\Windows\system32\userinit.exe,

 

------------------------------------------------------------------------

Gjord av : !aur3n7 Contact: http://changelog.fr

------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------- END ---------------------------------------------

[/log]

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:04:07, on 2008-09-03

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16711)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\notepad.exe

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Users\Marcus\Desktop\utorrent.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\ZyXEL Technology Corporation\ZyXEL G-260 Utility\Zyxel.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\hp\kbd\kbd.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=71&bd=Pavilion&pf=desktop

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\hp\support\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KbdStub.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Users\Marcus\Desktop\utorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')

O4 - Global Startup: ZyXEL G-260 Utility.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~4.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~4.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Programs\PartyGaming\PartyPoker\RunApp.exe (file missing)

O9 - Extra button: Unibet Poker - {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - C:\Microgaming\Poker\UnibetpokerMPP\MPPoker.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - c:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\Windows\System32\PAStiSvc.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - c:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

 

--

End of file - 7878 bytes

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Var snäll och ladda upp filen C:\Users\Marcus\Desktop\Upload_Me.zip på http://upload.changelog.fr för att förbättra MSNFix.

 

Surfa till http://www.virustotal.com klistra in ett av följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen (inte Övrig information) här. Upprepa med nästa filnamn.

C:\Windows\system32\secinit.exe

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...