Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kan ej se vissa bilder på ex. blocket. Flash Player fungerar ej.


Riffles

Recommended Posts

Har problem med att se vissa bilder på t. ex. Blocket.

Det är även fel på Flash Player. Det hjälper inte att installera om den.

Tips och hjälp sökes!

 

Här kommer min logfil:

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:36:49, on 2006-12-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Creative\TaskBar\CTLTray.exe

C:\Program\Creative\TaskBar\CTLTask.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\CapabilityManager.exe

C:\Program\Secretmaker\secretmaker.exe

C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Azureus\Azureus.exe

E:\flashgame_01\flashgame1.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.blocket.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy1.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = login1.telia.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeHelper Class - {A491D208-B353-490F-B81A-A8A3DC97042D} - C:\WINDOWS\system32\smiehlp.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] "C:\Program\Microsoft Works\WksSb.exe" /AllUsers

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program\MUSICMATCH\MUSICMATCH Jukebox\mm_tray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AGEIA PhysX SysTray] C:\Program\AGEIA Technologies\TrayIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] C:\Program\PeerGuardian pr14\PeerGuardian_1.99b_pr14.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] C:\Program\Creative\TaskBar\CTLTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TaskBar] C:\Program\Creative\TaskBar\CTLTask.exe

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Microsoft Works\WkDetect.exe

O4 - Startup: Joint Operations Typhoon Rising Registration.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: SECRETMAKER.lnk = C:\Program\Secretmaker\secretmaker.exe

O8 - Extra context menu item: Ladda ner med Download &Express - C:\Program\Download Express\Add_Url.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Informationshanteraren - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Reference 2001\EROProj.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'smnsp.dll' missing

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://creative.com/su/ocx/15015/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.5.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_10-windows-i586-jc.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://creative.com/su/ocx/15016/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8EFC50CC-A502-4110-B1BF-1552220135F2}: NameServer = 195.67.199.22,195.67.199.21

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

är det detta som är hjt ?

E:\flashgame_01\flashgame1.exe

 

har du nytta av secretmaker, yahoo och google toolbar?

 

vilken vers av flash player har du?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, flashgame är min hjt som ligger i en egen mapp.

 

Secretmaker, Yahoo och Google toolbara är inget som är nödvändigt.

Bör jag avinstallera dessa? Utgör de en säkerhetsrisk?

 

Jag har Flash Player 9.

 

[inlägget ändrat 2006-12-28 23:41:12 av Riffles]

Link to comment
Share on other sites

ingen säkerhetsrisk men för mycket" filter" på ie kan störa.

 

stäng ie och börja med att ta bort yahoo, det är ju skräp.

går det inte att avinstallera så bocka för dessa rader i hjt

 

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

 

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

 

klicka på knappen fixed checked.

 

kolla sen om java, javascript och flash funkar här

http://otel.uis.edu/browsertest/

 

kan peergauardian eller secretmaker påverka bilderna?

 

sen är det möjligt att proxyn stör, är den aktiv?

 

Link to comment
Share on other sites

- Tog bort Yahoo Toolbar och Secretmaker.

- Kollade länken och såg att Java och java-script fungerade.

- Installerade om flash Player.

 

Peergardian har aldrig påverkat några bilder.

Proxyn är ej aktiv.

 

:thumbsup:

Efter detta så kunde jag se alla bilder igen. Vet inte vad det berodde på, men kanske det var Yahoo. Troligtvis var det nog nåt med Flash Player iaf. Även om jag har installerat den tidigare så har det varit problem med den.

 

Stort tack för hjälpen!

 

Link to comment
Share on other sites

Secretmaker tycks innehålla något de kallar Banner Blocker, eftersom banners ofta görs med Flash så kanske Secretmaker trodde att bilderna på Blocket var banners som skulle blockeras.

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, kanske. De bilder som inte gick att se var ändå själva föremålet som skulle säljas och telefonnumret. Den första bilden är en JPG och telefonnumret (Ja, det ÄR sammansatta bilder) är en GIF.

Problemet är iaf löst och nu är det andra datorn på kort tid som har blivit utsatt för något som man inte riktigt kan lösa själv.

 

Så tack till alla som finns på Forumet! Ni behövs!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...