Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Göra om bilder med AspImage


MML

Recommended Posts

Hejsan

 

Håller på med ASP image, laddar upp orginalbilden till map BIG, och däe skall den vara kvar, och vill ha en mindre kopia i mapen SMALL.

HJÄLP någon, jag har missat något enkelt tror jag, men å andra sidan är det inte enkelt när man inte kan det.

 

Set objImageSize = Nothing
Set Image = Server.CreateObject("AspImage.Image")
Image.LoadImage (Server.MapPath("/bilder/big/1.jpg"))
Image.FileName = Server.MapPath("/bilder/small/2.jpg")
Image.ImageFormat = 1
Image.JPEGQuality = 90
Image.ResizeR NewWidth,NewHeight
Image.SaveImage
Set Image = Nothing

 

Link to comment
Share on other sites

Har du variablerna för den nya storleken? Det framgår inte av koden.

 

 

NewWidth = 500
NewHeight = 300

 

Sen erkänner jag att jag inte testat koden, men det borde vara något såhär.

 

Annars - vad får du för fel?

 

Link to comment
Share on other sites

Hejsan

 

Laddar alltså upp bilden till map big, och där skall den förbli, sen vill ha ha en thumb i small, det funkar också nästan, den blir 100*100 men skall bli max 100bred och höjden anpassas därefter.

Här kommer nästan hela coden:

Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Set Jpeg = Server.CreateObject("AspImage.Image")


'============== spar orginal
Server.ScriptTimeout = 180
'Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Upload.CodePage = 65001
 Upload.ProgressID = Request.QueryString("PID")

'overwriting 
Upload.OverwriteFiles = True 

'Save to memory 
Upload.Save 

For Each File in Upload.Files 
 File.SaveAs (server.mappath("/") + "\bilder\"&strLopnr&"\big\"&bildnamnet&".jpg")
Next 
'========================= funkar hit uppladdning ===============================
Dim File
For Each File in Upload.Files
  If File.ImageType <> "JPG" Then
    Response.Redirect "produkter_bilder.asp?txtLopnr="&strLopnr&"&txtFel=Not a jpg file"
    File.Delete
    Response.End
  End If

  Dim strFileName, strFilePath
  Dim strFileNameBig, strFileNameSml
  strFileName = File.FileName
  strFilePath = File.Path
  strFileNameBig = Server.MapPath("/bilder") & "/"&strLopnr&"/small/"&bildnamnet&".jpg"
  strFileNameSml = (server.mappath("/") + "\bilder\"&strLopnr&"\small\"&bildnamnet&".jpg")


  Jpeg.JPEGQuality = 100
  Jpeg.AutoClear = False
  Jpeg.AutoSize = False

Jpeg.LoadImage strFilePath

  If Jpeg.MaxY > 480 Then
    Dim intXSizeY
    intXSizeY = (480 / Jpeg.MaxY) * Jpeg.MaxX
    Jpeg.ResizeR intXSizeY, 480
  End If

  If Jpeg.MaxX > 640 Then
    Dim intYSizeX
    intYSizeX = (640 / Jpeg.MaxX) * Jpeg.MaxY
    Jpeg.ResizeR 640, intYSizeX
  End If

  Jpeg.FileName = strFileNameBig

  If Jpeg.SaveImage Then
  Else
    Response.Redirect "produkter_bilder.asp?txtLopnr="&strLopnr&"&txtFel=Error Resizeing"
  End If

Jpeg.LoadImage strFilePath
Jpeg.ResizeR 100, 100

  Jpeg.FileName = strFileNameSml

  If Jpeg.SaveImage Then
  Else
    Response.Redirect "produkter_bilder.asp?txtLopnr="&strLopnr&"&txtFel=Error Resizeing 2"
  End If


Next
Response.Clear
Set Upload = nothing
Set Jpeg = nothing

Response.Redirect "produkter_bilder.asp?txtLopnr="&strLopnr&""

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...