Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Registret har inaktiverats av din admini~


Vickeboi

Recommended Posts

För ett tag sen fick jag något knas virus när jag skulle titta på en film på datorn

 

Det gjorde så jag inte kunde starta aktivitetshanteraren, regedit.exe, söka efter filer, kör.

 

Jag ladda ner ett program som gjorde så jag kunde starta aktivitetshanteraren igen. Fast jag kan fortfarande inte använda sök / kör.

Idag skulle jag installera ett spel och då var jag tvungen till att starta regedit.exe.

Då fick jag meddelandet:

Redigering av Registret har inaktiverats av din administratör.

 

Ungefär så som det stod om aktivitetshanteraren.

 

Jag googla "Redigering av Registret har inaktiverats av din administratör"

 

Och fick massa svar t.ex

 

Copy all starting with 'Enable Registry Editing and save to a text file and call it EnableRegistryEdit.vbs

Of course you need to have scripting enabled. Then simply double click and it will delete that value from registry.

 

 

 

 

'Enable Registry Editing'

'© Veegertx - 4/7/2004

'This code may be freely distributed/modified

On Error Resume Next

'Prevents errors from values that don't exist

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

'Delete DisableRegistryTools registry values

 

WshShell.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"

WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"

 

'display message

Message = "You should have access to Regedit now"

 

X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")

Set WshShell = Nothing

Set fso = Nothing

 

 

Testade starta det men då starta bara ett text document så tänkte jag jaha och googla efter enable scripting, så hitta jag något om wscript.exe så jag testade att starta det i den fast då fick jag upp att

 

(Det finns ingen skriptmotor för filtillägget ".vbs")

 

Någon som kan hjälpa mig? :(

 

Link to comment
Share on other sites

Vad gjorde du för att få bort viruset/otrevligheten?

Vet du vad det var för otrevlighet?

 

Vi kan ju se om det finns något kvar i dator med användning av HijackThis till att börja med:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Hej jag har samma problem som ovanstående. Vissa "avancerade" funktioner har inaktiverats av administratör. Kör knappen är borta, stäng av knappen också. Aktivitetshanteraren är inaktivierad. Jag har inte XP utan Vista, men antar att det inte utgör så stor skillnad.

 

Gjorde hijackgrejen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:45:12, on 2007-09-30

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal

 

[log]Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\CPSHelpRunner.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\System32\OBroker.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program Files\ekort\Bhoekort.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\Windows\RaidTool\xInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] "C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RoxWatchTray] "C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatchTray9.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [toolbar_eula_launcher] C:\Program Files\Packard Bell\GOOGLE_EULA\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [robson] C:\drivers\robson\robson.cmd

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\Program Files\Packard Bell\SetUpMyPC\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ''LOKAL TJÄNST'')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User ''LOKAL TJÄNST'')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User ''NÄTVERKSTJÄNST'')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ''Tools'' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ''Tools'' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: e-kort - {F74E75A5-96BF-40ef-A1C8-88EAEBB82AB6} - C:\PROGRA~1\ekort\ekort.exe

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl-esd.sun.com/update/1.6.0/jinstall-6u2-windows-i586-jc.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspimgr) - Unknown owner - C:\Windows\system32\aspimgr.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 9 (RoxWatch9) - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxWatch9.exe

O23 - Service: Start BT in service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\StartSkysolSvc.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

 

--

End of file - 9542 bytes[/log]

 

Inlägget redigerades av moderator. LOG är tillagt.

Använd LOG-funktionen uppe till höger i inläggsfönstret nästa gång du postar en hijackthis t ex. Markera, klicka på LOG och posta. Tack!

 

Mvh Moderatorn/WindowsXP

 

 

[inlägget ändrat 2007-09-30 19:08:27 av Stefan Eklinder]

Link to comment
Share on other sites

Vet du vad detta är? O4 - HKCU\..\Run: [robson] C:\drivers\robson\robson.cmd

Om inte så gå till http://www.virustotal.com/ klistra in C:\drivers\robson\robson.cmd i rutan, tryck på Send File och vänta tills resultatet är klart (Current status blir Finished). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen samt File size här.

 

Ladda ner SDFix till Skrivbordet:

http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe

Dubbelklicka på SDFix.exe och en ny mapp skapas, C:\SDFix.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

 

Öppna den nya mappen C:\SDFix och dubbelklicka på RunThis.bat för att starta programmet.

Tryck Y för att fortsätta.

Det arbetar ett tag och när det är klart så kommer det upp en fråga om du vill starta om datorn.

Tryck på godtycklig tangent för att omstarten ska påbörjas.

Datorn kommer att ta lång tid på sig under uppstarten eftersom programmet kommer att gå igång och fixa till en massa.

När det är klart visas Finished.

Tryck på valfri tangent för att avsluta programmet.

 

Öppna mappen SDFix och öppna filen Report.txt i Anteckningar.

Klistra in innehållet i filen i ditt svar här.

Skapa en ny HijackThis-logg också och klistra in här.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...