Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Sven^

Hitta ursprungligt installationsdatum

Rekommendera Poster

Finns det någon API eller något liknande som kan användas för att få fram det ursprungliga installationsdatumet?

 

Det som kommer fram när man skriver systeminfo i kommandotolken...

 

//TheEvilMan

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hittade ingen API till dig som tog fram informationen du sökte (finns säkerligen dock).

Men skapade denna funktion som hämtar informationen ifrån just systeminfo (en commandbutton e allt som behövs):

 

 

Option Explicit

Dim sCommand As String
Dim bProcessing As Boolean                    'Raised when you can start the reading

Private Declare Function CreatePipe Lib "kernel32" ( _
  phReadPipe As Long, _
  phWritePipe As Long, _
  lpPipeAttributes As Any, _
  ByVal nSize As Long) As Long

Private Declare Function ReadFile Lib "kernel32" ( _
  ByVal hFile As Long, _
  ByVal lpBuffer As String, _
  ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, _
  lpNumberOfBytesRead As Long, _
  ByVal lpOverlapped As Any) As Long

Private Type SECURITY_ATTRIBUTES
  nLength As Long
  lpSecurityDescriptor As Long
  bInheritHandle As Long
End Type

Private Type STARTUPINFO
  cb As Long
  lpReserved As Long
  lpDesktop As Long
  lpTitle As Long
  dwX As Long
  dwY As Long
  dwXSize As Long
  dwYSize As Long
  dwXCountChars As Long
  dwYCountChars As Long
  dwFillAttribute As Long
  dwFlags As Long
  wShowWindow As Integer
  cbReserved2 As Integer
  lpReserved2 As Long
  hStdInput As Long
  hStdOutput As Long
  hStdError As Long
End Type

Private Type PROCESS_INFORMATION
  hProcess As Long
  hThread As Long
  dwProcessId As Long
  dwThreadID As Long
End Type

Private Declare Function CreateProcessA Lib "kernel32" (ByVal _
  lpApplicationName As Long, ByVal lpCommandLine As String, _
  lpProcessAttributes As Any, lpThreadAttributes As Any, _
  ByVal bInheritHandles As Long, ByVal dwCreationFlags As Long, _
  ByVal lpEnvironment As Long, ByVal lpCurrentDirectory As Long, _
  lpStartupInfo As Any, lpProcessInformation As Any) As Long

Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long

Private Const NORMAL_PRIORITY_CLASS = &H20&
Private Const STARTF_USESTDHANDLES = &H100&
Private Const STARTF_USESHOWWINDOW = &H1
Private Const SW_HIDE = 0

Dim strData As String


Public Function ExecuteApp(sCmdline As String) As String
  Dim proc As PROCESS_INFORMATION, ret As Long
  Dim start As STARTUPINFO
  Dim sa As SECURITY_ATTRIBUTES
  Dim hReadPipe As Long
  Dim hWritePipe As Long
  Dim sOutput As String
  Dim lngBytesRead As Long, sBuffer As String * 256
  bProcessing = True
  sa.nLength = Len(sa)
  sa.bInheritHandle = True

  ret = CreatePipe(hReadPipe, hWritePipe, sa, 0)
  If ret = 0 Then
    bProcessing = False
    MsgBox "CreatePipe failed." & vbCrLf & Err.LastDllError
    Exit Function
  End If

  start.cb = Len(start)
  start.dwFlags = STARTF_USESTDHANDLES Or STARTF_USESHOWWINDOW
  ' Redirect the standard output and standard error to the same pipe
  start.hStdOutput = hWritePipe
  start.hStdError = hWritePipe
  start.wShowWindow = SW_HIDE


  ret = CreateProcessA(0&, Environ("ComSpec") & " /c " & sCmdline, sa, sa, True, NORMAL_PRIORITY_CLASS, 0&, 0&, start, proc)
  If ret = 0 Then
    bProcessing = False
    MsgBox "CreateProcess failed." & vbCrLf & Err.LastDllError
    Exit Function
  End If

  CloseHandle hWritePipe

  Do
    DoEvents
    ret = ReadFile(hReadPipe, sBuffer, 256, lngBytesRead, 0&)
    sOutput = Left$(sBuffer, lngBytesRead)
    If ret = 0 Then
      strData = strData & Replace(Replace(sOutput, Chr(13), ""), Chr(10), vbNewLine)
      Exit Do
    Else
      strData = strData & Replace(Replace(sOutput, Chr(13), ""), Chr(10), vbNewLine)
    End If
    DoEvents
  Loop While ret <> 0

  CloseHandle proc.hProcess
  CloseHandle proc.hThread
  CloseHandle hReadPipe
  bProcessing = False
End Function

Public Function GetBetween(IStringStr As String, IBefore As String, IPast As String)
  Dim iString As String
  iString = IStringStr
  iString = Right(iString, Len(iString) - InStr(iString, IBefore) - Len(IBefore) + 1)
  iString = Mid(iString, 1, InStr(iString, IPast) - 1)
  GetBetween = iString
End Function

Private Sub Command1_Click()
  strData = ""
  ExecuteApp "systeminfo"
  MsgBox GetBetween(strData, "Original Install Date:   ", vbCrLf)
End Sub

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...