Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hur hämtar jag Contact person från en tabell och lägger in i en annan?


hejahv

Recommended Posts

Har skapat en ny tråd för denna nu enligt önskemål.

Den hette innan "Hur fixar jag problemet?"

 

I nedanstående kod hämtas personens username ur tabellen users och läggs in i tabellen discussion. Jag vill nu hämta en annan kolumn i tabellen users istället som heter "Contact person". Hur gör man då??

 

[log]<!DOCTYPE html Public "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link href="../styles/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<p><img src="../images/discussion.gif" width="550" height="23" /><br />

</p>

<%

Function sqlTxt(str)

sqlTxt=Replace(Trim(str), "'", "")

End Function

 

strUser=sqlTxt(Request("user"))

 

If Request("add") = "form" Then

%>

<form method="post" action="?add=subject">

<table width="480" border="0">

<tr>

<td width="145"><strong><label>Subject:</label></st

rong></td>

<td width="418"><input name="subject" type="text" Class="small" size="70" /></td>

</tr>

<tr>

<td valign="top"><strong><label>Message:</label></st

rong></td>

<td><textarea name="message" cols="50" rows="15"></textarea>

</td>

</tr>

</table>

<label>

<p><input type="submit" Class="small" value="Send" /></p><br /><br />

</label>

</form>

<p>

<%

End If

If Request("add") = "subject" Then

strSubj = sqlTxt(Request.Form("subject"))

strMess = sqlTxt(Request.Form("message"))

strDate = Now()

 

Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\inetpub\wwwroot\Sole Distributors Supportcenter\data\users.mdb"

conn.open connStr

strSQL="INSERT INTO discussion (Subject, Message, [Written by], [Date] ) VALUES('"&strSubj&"', '"&strMess&"','"&Session("Username")&"',#"&strDate&"#)"

conn.Execute(strSQL)

conn.close

Set conn=Nothing

 

Response.Write("<p>Your message has succesfully been posted!<br /><br /><br /><a href=""discussion.asp"">Back</a></p>")

End If

%>

</body>

</html>[/log]

 

Väldigt tacksam för svar!!

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

såvida jag ser så hämtar du inget ifrån någon tabell, du lägger bara till uppgifterna som kommer från ett formulär.

 

/Christoph

 

Link to comment
Share on other sites

Du hämtar uppgifter från en tabell genom SELECT username from users eller liknande, men det finns inget sådant i din kod, så svaret är tyvärr "nej". Berättar vad du vill göra, vad fälten heter, så kan vi väl se över detta.

 

Christoph

 

Link to comment
Share on other sites

Den kanske bara hämtas genom sessions då??

 

I alla fall så vill jag göra detta:

 

Kolumnen "Contact person" från tabellen "users" ska läggas in i kolumnen "Written by" i tabellen "disdussion". Detta ska göras när man trycker "Send" på formulärsknappen.

 

//

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har inte klart för mig vilken Contact person som skall hämtas från tabellen users. Loggar man in innan man hamnar på den här sidan, eller hur går det till? Du måste ju har ett kriterium för att kunna säga "denna person har skrivit inlägget".

 

Link to comment
Share on other sites

Japp man loggas in innan denna sida.

 

Detta är login.asp

 

[log]<% Response.Buffer = TRUE %>

<!-- #include virtual="/Sole Distributors Supportcenter/SSI/adovbs.inc" -->

 

<html>

 

<title>Inloggning och användardatabas</title>

 

<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\Sole Distributors Supportcenter\data\users.mdb"

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") %>

 

<% '====================================================================================================================== %>

<% ' Kontrollera användarnamn, lösenord och behörighet %>

<% '====================================================================================================================== %>

<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<% Visa = "SELECT * FROM users"

RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

X = FALSE

 

Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF

 

If RecSet("Username") = Request.Form("Username") Then

X = TRUE

Exit Do

End If

 

RecSet.MoveNext

 

Loop

 

If X = TRUE Then

 

Y = FALSE

Do Until Y = TRUE OR RecSet.EOF

 

If RecSet("Password") = Request.Form("password") Then

Y = TRUE

Exit Do

End If

 

RecSet.MoveNext

 

Loop

 

End If

 

If X = FALSE Then

Response.Write "The username you have written is wrong!"

 

ElseIf Y = FALSE Then

Response.Write "The password you have written is wrong!"

 

End If

 

If X = TRUE AND Y = TRUE Then

 

Session("username") = Request.Form("username")

Session("password") = Request.Form("password") %>

 

<% '====================================================================================================================== %>

<% ' Script för inloggade med A-access %>

<% '====================================================================================================================== %>

 

<% If RecSet("Access") = "A" Then

Session("access") = "A" %>

 

 

 

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<style type="text/css">

<!--

.style1 {

font-size: 20px;

font-weight: bold;

}

-->

</style>

 

 

 

<head>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--This is one of many scripts which are available at: *---

//--http://www.JavaScript.nu/javascript *---

//--This script is FREE, but you MUST let these lines *---

//--remain if you use this script. *---

 

//***---Efter hur många millisekunder ska man skickas vidare. 0=På direkten; 3000=3 sekunder.

meta_tid=0

 

//***---Ange till vilken sida man ska komma här nedan.

sida="left.asp"

 

function meta()

{

//***---Ersätt "self" mot "top" om den nya sidan ska komma i helskärm. Om sidan ska komma i en viss frame, ersätt "self" mot "parent.FRAMENSNAMN".

parent.leftFrame.location=sida

}

setTimeout("meta()",meta_tid)

//-->

</SCRIPT></head>

 

<font face="verdana, arial"><span class="style1"><% Text = "Welcome " %>

<% =UCase(Text) %>

<% =UCase(RecSet("Contact person")) %>!</span></font>

<% End If %>

 

<% '====================================================================================================================== %>

<% ' Script för inloggade med B-access %>

<% '====================================================================================================================== %>

 

<% If RecSet("Access") = "B" Then

Session("access") = "B" %>

 

<% Response.Redirect "Admin/normal.asp" %>

<% '=Session("Password") %>

<% '=Session("Username") %>

 

Welcome <% =RecSet("Username") %>

 

<% Else %>

 

<% End If

End If

RecSet.Close

Connect.Close %>

 

</html>[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Lite märklig sökning om användarenamnet och lösenordet är rätt. Man kunde minska ner detta till bara några få rader samt undvika en del problem.

 

Nåväl, till ditt problem igen: Byt ut

 

conn.open connStr
strSQL=[GRÅ]"INSERT INTO discussion (Subject, Message, [Written by], [Date] ) VALUES('"[/GRÅ]&strSubj&[GRÅ]"', '"[/GRÅ]&strMess&[GRÅ]"','"[/GRÅ]&[b]Session[/b]([GRÅ]"Username"[/GRÅ])&[GRÅ]"',#"[/GRÅ]&a
mp;strDate&[GRÅ]"#)"[/GRÅ]
conn.[color="#0000ff"]Execute[/color](strSQL)

 

mot detta:

 

[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Recordset"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"Select [Contact Person] from users where Username='"[/GRÅ] & [b]Session[/b]([GRÅ]"Username"[/GRÅ])  & [GRÅ]"'"[/GRÅ])
Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color] ([GRÅ]"INSERT INTO discussion (Subject, Message, [Written by], [Date]) VALUES('"[/GRÅ] & strSubj & [GRÅ]"', '"[/GRÅ] & strMess & [GRÅ]"','"[/GRÅ] & RecSet([GRÅ]"Contact Person"[/GRÅ]) & [GRÅ]"',#"[/GRÅ] & strDate &[GRÅ]"#)"[/GRÅ]
RecSet.Close
[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = [color="#0000ff"]Nothing[/color]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Löste felmeddelandet genom att skriva:

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Set RecSet = Conn.Execute ("Select [Contact person] from users where Username='" & Session("Username") & "'")

Conn.Execute ("INSERT INTO discussion (Subject, Message, [Written by], [Date]) VALUES('" & strSubj & "', '" & strMess & "','" & RecSet("Contact person") & "',#" & strDate &"#)")'

RecSet.Close

Set RecSet = Nothing

conn.close

Set conn=Nothing

 

 

Men när jag tar "send" får jag detta:

 

Feltyp:

Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)

Objekt krävs.: 'Conn'

/Sole Distributors Supportcenter/Discussion/newsubject.asp, line 48

 

 

När det gäller dina synpunkter på login.asp-sidan så kan jag meddela att koden är hämtad från IDG:s egen webbskola.

 

//

[inlägget ändrat 2005-12-12 09:16:20 av hejahv]

[inlägget ändrat 2005-12-12 09:22:22 av hejahv]

Link to comment
Share on other sites

Byt Conn mot Connect

Det är väl så du har det i din kod!

 

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

 

EDIT:

 

Angående inloggningen så är Det inget bra exempel att lära sig av!

Denna är mycket bättre!

 

[log]anvnamn = Trim(Replace(Request.Form("Username"),"'", "''"))

losenord = Trim(Replace(Request.Form("password"),"'", "''"))

 

Set RecSet = Connect.Execute ("SELECT Username, password, access FROM users WHERE Username = '"& anvnamn &"' AND password = '"& losenord &"'")

 

' Kolla om dem finns inlagda i db

If RecSet.EOF Then

RecSet.Close

Set RecSet = Nothing

Connect.Close

Set Connect= Nothing

Response.Redirect "blabla.asp?feedback=fel"

Else

' Kolla stora och små bokstäver i uppgifterna

If RecSet("Username") <> anvnamn OR RecSet("password") <> losenord Then

RecSet.Close

Set RecSet = Nothing

Connect.Close

Set Connect= Nothing

Response.Redirect "blabla.asp?feedback=fel"

End If

End If[/log]

 

[inlägget ändrat 2005-12-12 09:50:01 av Micke_skane]

[inlägget ändrat 2005-12-12 09:51:25 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Ändrade så här:

 

[log]Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Set Connect = Connect.Execute ("Select [Contact person] from users where Username='" & Session("Username") & "'")

Connect.Execute ("INSERT INTO discussion (Subject, Message, [Written by], [Date]) VALUES('" & strSubj & "', '" & strMess & "','" & RecSet("Contact person") & "',#" & strDate &"#)")'

RecSet.Close

Set RecSet = Nothing

conn.close

Set conn=Nothing[/log]

 

Men:

 

Feltyp:

Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01B6)

Objektet stöder inte egenskapen eller metoden.: 'Connect.Execute'

/Sole Distributors Supportcenter/Discussion/newsubject.asp, line 48

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Set Connect = Connect.Execute

ska vara

Set RecSet = Connect.Execute

 

också ska du byta ut

Conn.close

Set Conn= Nothing

mot

Connect.close

Set Connect = Nothing

 

Var inte så uppmärksam!

 

Såhär:

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

 

och se ovan!

 

 

[inlägget ändrat 2005-12-12 10:33:00 av Micke_skane]

[inlägget ändrat 2005-12-12 10:33:56 av Micke_skane]

[inlägget ändrat 2005-12-12 10:37:49 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Har skrivit så här nu:

 

[log]Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Set RecSet = Connect.Execute ("Select [Contact person] from users where Username='" & Session("Username") & "'")

Connect.Execute ("INSERT INTO discussion (Subject, Message, [Written by], [Date]) VALUES('" & strSubj & "', '" & strMess & "','" & RecSet("Contact person") & "',#" & strDate &"#)")'

RecSet.Close

Set RecSet = Nothing

Connect.close

Set Connect = Nothing[/log]

 

Då får jag följande felmeddelande:

 

Feltyp:

ADODB.Connection (0x800A0E78)

Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt.

/Sole Distributors Supportcenter/Discussion/newsubject.asp, line 49

 

 

Link to comment
Share on other sites

Struktuera upp hela koden på sidan där man loggar in!

Lägg in den här så man får se var det eventuellt ställer till med problem.

Känns som där är mer kod som inte visas här och som är berör detta.

 

Säg vilken rad som är newsubject.asp, line 49!

Är detta på inloggningssidan?

 

För att du lättare ska förstå vad som händer i all denna kod tycker jag att inloggningen ska ligga i en egen asp-fil där man sen kommer till olika sidor beroende av hur inloggninen gått.

Se mitt tidigare inlägg hur din inloggning skulle kunna vara.

Då blir det inte så mycket på EN gång du ska lära dig.

 

Link to comment
Share on other sites

Men kan jag bara ändra till det som du skrivit även om jag vill ha kvar möjligheten för A och B-access?

 

[log]Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

(rad49)Set RecSet = Connect.Execute ("Select [Contact person] from users where Username='" & Session("Username") & "'")

Connect.Execute ("INSERT INTO discussion (Subject, Message, [Written by], [Date]) VALUES('" & strSubj & "', '" & strMess & "','" & RecSet("Contact person") & "',#" & strDate &"#)")'

RecSet.Close

Set RecSet = Nothing

Connect.close

Set Connect = Nothing[/log]

 

//

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det är inte så konstig att du får detta felmeddelande, eftersom du bara skapa ett AdoDB-objekt vid namnet "Connect", utan att koppla det till databasen, som även den bör öppnas. Lägg till

Connect.open [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\inetpub\wwwroot\Sole Distributors Supportcenter\data\users.mdb"[/GRÅ]

efter

[color="#0000ff"]Set[/color] Connect = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])

 

När det gäller dina synpunkter på login.asp-sidan så kan jag meddela att koden är hämtad från IDG:s egen webbskola.

Det behöver inte betyda att det är bra, eller hur? Man gör oftast så som micke skrev tidigare (inlägg 09:45).

 

[inlägget ändrat 2005-12-12 12:13:10 av Christoph]

Link to comment
Share on other sites

Är inte riktigt med längre i din kod :)

Du kan maila mig din kod/sida där det skiter sig så kan jag kolla på Allt!

 

Skicka inloggningen och sidan där du vill skicka info mellan olika tabeller.

Så kan jag se om jag lättare kan förstå :)

 

Link to comment
Share on other sites

Tack Christoph nu funkar det!

 

En sak förstår jag dock inte. När jag frågade om hjälp med detta från början gjorde "cluster" om min kod. Jag hade tidigare inkluderat en fil som kollade om man va inloggad eller inte. Förstår inte riktigt hur den kan förstå det nu. Kan någon förklara?

 

[log]<!DOCTYPE html Public "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>Untitled Document</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<link href="../styles/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>

<p><img src="../images/discussion.gif" width="550" height="23" /><br />

</p>

<%

Function sqlTxt(str)

sqlTxt=Replace(Trim(str), "'", "")

End Function

 

strUser=sqlTxt(Request("user"))

 

If Request("add") = "form" Then

%>

<form method="post" action="?add=subject">

<table width="480" border="0">

<tr>

<td width="145"><strong><label>Subject:</label></st

rong></td>

<td width="418"><input name="subject" type="text" Class="small" size="70" /></td>

</tr>

<tr>

<td valign="top"><strong><label>Message:</label></st

rong></td>

<td><textarea name="message" cols="50" rows="15"></textarea>

</td>

</tr>

</table>

<label>

<p><input type="submit" Class="small" value="Send" /></p><br /><br />

</label>

</form>

<p>

<%

End If

If Request("add") = "subject" Then

strSubj = sqlTxt(Request.Form("subject"))

strMess = sqlTxt(Request.Form("message"))

strDate = Now()

 

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\inetpub\wwwroot\Sole Distributors Supportcenter\data\users.mdb"

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Set RecSet = Connect.Execute ("Select [Contact person] from users where Username='" & Session("Username") & "'")

Connect.Execute ("INSERT INTO discussion (Subject, Message, [Written by], [Date]) VALUES('" & strSubj & "', '" & strMess & "','" & RecSet("Contact person") & "',#" & strDate &"#)")'

RecSet.Close

Set RecSet = Nothing

Connect.close

Set Connect = Nothing

 

Response.Write("<p>Your message has succesfully been posted!<br /><br /><br /><a href=""discussion.asp"">Back</a></p>")

End If

%>

</body>

</html>[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Jag hade tidigare inkluderat en fil som kollade om man va inloggad eller inte. Förstår inte riktigt hur den kan förstå det nu.
Hade du läst (och förstått) mitt svar på din fråga om just detta.

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?entriesid=778661#780940

 

Att bara ladda ned IDGs ASP-skola (från 1999!) utan att faktiskt läsa de olika artiklarna om dem och sedan förvänta dig att vi ska anpassa denna (i mitt tycke redan från början dåliga kod) så att den passar dig är väl lite mycket begärt?

Speciellt som det verkar som om du inte har någon lust att läsa och lära dig av de kommentarer som vi kommer med.

 

Om detta är något du vill hålla på med så är återigen mitt bästa, och i allra högsta grad välmenande, tips att läsa på lite om grunderna i såväl asp som sql.

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

...tips att läsa på lite om grunderna i såväl asp som sql.

 

Så sant så!

Lättare att förstå Vad vi menar då vi försöker tipsa dig!

 

Angående att kolla på varje sidan om man har behörighet eller ej så tycker jag att du ska:

 

1. Skriva om inloggningen(se mitt förslag, login-sida)

 

2. Sätt en Session-variabel(i login-sidan) om man lyckats logga in.

t ex Session("inloggad") = True

 

3. Kolla värdet på Session-variabeln(se Clusters förslag) på dem sidorna du vill kolla.

If Session("inloggad") <> True Then

Response.Redirect "blabla.asp"

End If

 

Nu har du en liten utmaning men om du själv fixar det har du Lärt dig en del av "tänket" angående Asp :thumbsup:

 

Visa gärna hur du gjort om du får fler problem så kan vi fortsätta att leda dig rätt!

 

Lycka till!

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, jag antar utmaningen! :)

 

Men hur ska man tänka om jag fortfarande vill ha kvar möjligheten till A och B-access? (Vore tacksam för lite tips)

 

Jag kanske låter konstig nu men har ASP-koden ändrats mycket sedan 1999? (Jag vet inte.) Men det kanske finns smidigare sätt nu för tiden att skriva samma sak. Är det vad ni menar?

 

//

 

Link to comment
Share on other sites

Rollbaserade behörigheter är en strålande idé. Det finns en hel del skrivet om hur man ska lägga upp ett sådant system (även på svenska).

 

I ditt fall så kanske du nöjer dig även i fortsättningen med enbart 2 nivåer.

I ditt loginskript så läser du helt enkelt ut vilken nivå den som loggar inhar och sätter en sessionsvariabel enl. tidigare, typ Session("adminLevel"). Denna kollar du sedan av på de olika sidorna på samma sätt som med sessionsvariabeln för användarid.

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

Link to comment
Share on other sites

Visst utvecklas sätten med tiden Men oavsett hur nytt/gammalt det är så är inte koden/funktionerna bättre än vad man skriver dem.

 

Så läs av databasen angående vilken behörighet dem har och kolla av Session-variabeln på sidorna, precis som vi sagt innan, och bestäm vad som ska hända vid dem olika nivåerna.

 

TIPS:

Sätt en Session-variabel om man är inloggad och en för nivå-värdet.

Kolla sen Session för inloggad först och är man inte inloggad så behöver man ju inte belasta servern/sidan mer(Response.Redirect).

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, detta va minsann en tuff utmaning...känner mig rädd att misslyckas och förlora all kod jag har.

 

Skulle behöva en förklaring av denna kod:

 

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Function[/color] sqlTxt(str)
   sqlTxt=[color="#0000ff"]Replace[/color]([color="#0000ff"]Trim[/color](str), [GRÅ]"'"[/GRÅ], [GRÅ]""[/GRÅ])
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]Function[/color]

strUser=sqlTxt([b]Request[/b]([GRÅ]"user"[/GRÅ]))

 

Förstår inte riktigt hur den lilla kodsnutten kan kolla allt man behöver kolla.

 

1. Skriva om inloggningen(se mitt förslag, login-sida)

 

Micke_skane: Var finns ditt förslag? Finns ganska många inlägg här, så jag hittar inte riktigt.. ;)

 

Jag är ganska nöjd om sakerna bara fungerar även om koden inte ser så jättebra ut. Men det kanske är bra att försöka lära sig ett smidigare sätt?

Känner att jag förstår IDG:s webbskolas kod mycket bättre än den ni har angivit.

 

//

 

 

 

[inlägget ändrat 2005-12-13 13:38:12 av hejahv]

Link to comment
Share on other sites

Ok, detta va minsann en tuff utmaning...känner mig rädd att misslyckas och förlora all kod jag har

Misslyckas gör vi alla men på olika saker inom detta.

Även Ingmar Stenmark ramlade ibland portarna :)

 

Kopiera in sidorna i en backup-mapp sålänge!

Jobba med kopian!

 

Funktionen byter ut vissa tecken. Byter ' mot tomt/inget.

Det ska man göra då man ska köra en körning till databasen för att skydda sig mot Sql-injections. Sök gärna om detta.

Vil man vara riktigt elak kan folk skriva in kod, med detta tecknet, som till slut raderar din databas.

 

Mitt förslag ligger under log-taggen kl 9.45.

Där gör jag samma funktion som ovan fast på annat sätt.

 

Där ger jag dig inte komplett kod för Ditt ändamål angående Sessions osv men det ger dig tips på hur du ska kolla behörigheten på ett smidigare sätt.

Se fortsättningen ifrån våra tips!

 

Micke

 

EDIT:

Glömde berätta att Trim tar bort mellanslag förre och efter stängen.

t ex mellanslagMickemellanslag

TRim mellanslagMickemellanslag = Micke

 

 

[inlägget ändrat 2005-12-13 13:54:04 av Micke_skane]

[inlägget ändrat 2005-12-13 14:14:43 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...