Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Lista poster


Carlos Cadalso

Recommended Posts

Carlos Cadalso

Hej! Här kommer svaret.

Först måste du ta en inc file som heter adovbs.inc den innehåller en massor av konstanter som ADO använder.

<!--#INCLUDE VIRTUAL = "/adovbs.inc"-->

Sedan din HTML kod blabla..

Sedan börjar din ASP kod mot DB:

<%

DIM currentPage 'den sida du befinner sig nu

DIM rowCount 'en referens

DIM i 'vanl. loop var

currentPage=TRIM(REQUEST("currentPage"))

If currentPage="" Then currentPage=1 'alltså om var är tomt du har nyss kommit till sidan

Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conn.Open "your_connection_string"

Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

'Och nu blir det lite roligare, nu ska vi leka med olika sätt att köra en Recordset

rs.CursorType=adOpenStatic

rs.PageSize=10 ' däe anger du hur många poster vill du ha åt gång

rs.Open "SELECT * FROM din_tabell" ' eller vad du vill

rs.AbsolutePage=CInt(currentPage)

rowCount=0

'Nu loopar vi och får fram resultatet

While NOT rs.EOF and rowCount < rs.PageSize

ResponseWrite .. din resultat

rowCount=rowCount+1

rs.MoveNext

Wend

'och sist vissar du navigerings knappar jag kommer att vissa siffor som här i forum

For i=1 to rs.PageCount

%>

<A HREF="nav.asp?currentPage=<%=i%>"><%=i%></a>

<%

next

%>

 

 

Nu om du vill använda bara 2 knappar så kan vi använda oss av följande:

Du måste vara säker att: du är inte på första sidan för då kan du inte vissa knappen Föregående inte heller knappen Nänsta om du är på sista sidan

 

'kod för knappen Föregående:

<%

If currentPage > 1 then

%>

<A HREF="nav.asp?currentPage=<%=i-1%>"><Föregående></a>

<%

End if

 

'kod för nästa

If NOT rs.EOF then

%>

<A HREF="nav.asp?currentPage=<%=i+1%>"><Nästa></a>

 

Sist jag är osäker men vissa säger att det går icke att blädra igenom en Recorset från server sida om du har en Access DB om det är fallet provar med att lägga till följande:

rs.CursorLocation=adUseClient

Då tror jag att du har skapat en så kallat "Disconected Recordset"

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...