Just nu i M3-nätverket
Jump to content

hjälp mig hitta felet i min kod...


Mikey

Recommended Posts

I mitt delphi program så får jag fel i ett "end;" kommando i slutet, varför? Kan någon hjälpa mig att få det att fungera?

 

<-- Delphi koden -->

 

unit Unit1;

 

interface

 

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;

 

type

PFNRegSvcPrc = ^TFNRegSvcPrc;

TFNRegSvcPrc = function(dwProcessId: Cardinal; dwType: Cardinal): Cardinal stdcall;

TForm1 = class(TForm)

procedure FormCreate(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

 

var

Form1: TForm1;

f: TextFile;

procedure RegisterAppAsService;

procedure MikeyAppAsService;

procedure Mikey2AppAsService;

 

 

implementation

 

uses Unit2, Unit4;

 

{$R *.DFM}

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

ShowWindow(Application.Handle, SW_HIDE);

SetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE,

(GetWindowLong(Application.Handle, GWL_EXSTYLE)

or WS_EX_TOOLWINDOW) and not WS_EX_APPWINDOW);

RegisterAppAsService;

end;

 

procedure RegisterAppAsService;

var

RegisterServiceProcess: TFNRegSvcPrc;

begin

//gör att programmet inte syns i taskmanger

@RegisterServiceProcess := GetProcAddress(GetModuleHandle('KERNEL32'), 'RegisterServiceProcess');

RegisterServiceProcess(0, 1);

MikeyAppAsService;

end;

 

procedure MikeyAppAsService;

var

f: TextFile;

InData: string;

begin

AssignFile(f, 'check.txt');

Reset(f);

if not eof(f) then Readln(f, InData);

CloseFile(f);

if InData='1' then Mikey2AppAsService;

if InData='0' then Halt;

end;

 

procedure Mikey2AppAsService;

begin

Form4.ShowModal;

end; <-- här på "end;" så blir det fel för mig! Varför? -->

 

end.

 

<-- Delphi kod slut -->

 

Om det skulle vara till någon nytta så använder jag "delphi 3".

 

tack i förhand

 

/Mikey

Link to comment
Share on other sites

Antar att du låter delphi skapa(autocreate) form4.

Form4 finns inte när det anropas från form1.create.

Anropa MikeyAppservice i onshow eller onactivate.

Eller ta bort form4 från autocreate detta gör du i project options, sedan får du skapa fom4 själv.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...