Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

dkz

Medlem
 • Antal inlägg

  274
 • Gick med

 • Senaste besök

Om dkz

 • Medlemstitel
  Aktiv

Profil

 • Ort
  Lund
 1. Hittade en liten grej i din caller som gjorde att den nya ID sorteringsordningen hoppade ett extra steg när datum ändras. ingen direkt bug, men det störde mig. genom att ta bort +1 i denna rad så blev det inte några hopp i sorteringsorningen. idStart = MySorter(rnSource, rnTarget, idStart) [color="#ff0000"]+ 1[/color]
 2. Wow! Funkar klockrent efter att bytt ut Blad1 till Sheet1 eftersom jag har en eng version av Excel. Nu ska jag bara sätta mig in i koden och förstå vad den gör. Hade jag kunnat ge dig fler än ett poäng hade jag gjort det! Stort tack till dig Monshi. [inlägget ändrat 2009-12-15 22:15:48 av dkz]
 3. Monshi, du har helt rätt i ditt antagande, den optimala serie du anger (ID:7 2 3 8 4 5 9 6 1) är precis det jag är ute efter! Sorteringsordningen i den bifogade bilden, är ett hastverk för att försöka förklara vad jag är ute efter. Men tyvärr så förvirrar den nog mer än förklarar, sorry för det. My bad...
 4. Tack för ditt engagemang! Jag ska försöka förtydliga vad tabellen i den bifogade bilden visar. Kolumn 1 (ID): Är en unik nyckel för resp. rad. Kolumn 2 (Datum): Aktuell datum för rad. Kolumn 3 (Viktning): Aktuell viktning för resp. rad. Kolumn 4 (Ny önskad...): Är den sorteringsordningen jag vill uppnå. Jag har gjord denna helt manuellt men det är detta jag vill uppnå visa formel/VBA. Kolumn 5 (Ack viktning...): Summerar värden i kolumn 3 utefter den manuella önskade sorteringsorningen i kolumn 4 Ja, det jag är ute efter är en ny sorteringsordning som sorterar raderna så att värdet för viktning blir så nära 0 under så lång tid som möjligt per dag. Jag hoppas att detta skiner lite ljus över mitt problem.
 5. Hej Monshi. Visst är det kul med lite utmaningar! Läs mina kommentarer... Jag vet vara vad jag vill uppnå, inte hur en systemlösning skulle se ut. Resultatet i den bifogade bilden som jag vill uppnå är helt manuellt framtagen. Helt korrekt, eftersom viktningen samt antal rader kommer vara olika för varje dag. Menar att summan av viktningen ska sträva efter att vara så nära 0 som möjlig under så lång tid under dagen. Med ack.viktninging menar jag att jag hela tiden lägger till nytt värde med föregående värde. Jag har gett upp hoppet med SQL, så en vba/Excel lösning är helt ok.
 6. Jag har en nöt att knäcka och skulle helts vilja göra det i en SQL query, men ingen har svarat och misstänker själv att det är näst intill omöjligt. Därför länkar jag nu den till kalkyltråden med större förhoppning på lösning. Här är ursprungstråden (kolla också bifogad bild så blir det not lite tydligare vad jag vill uppnå) //eforum.idg.se/viewmsg.asp?picture=ok&EntriesId=1173968#1173968 [bild bifogad 2009-12-14 08:20:13 av dkz]
 7. Finns det någon här som vet om det går att göra följande i en SQL query. Data hämtas ifrån en MS-SQL server. Jag vill ha fram en ny sorteringsordning för posterna i tabellen. Den nya sorteringsordningen ska eftersträvar att [Viktning] ackumulerat ligga på värd 0. Posterna har olika viktningar ifrån -3 till +3 och målet är att så fort uppnå och under så lång tid per dag ligga på värde 0. Den totala summan av viktningen är inte alltid 0/dag utan brukar ligga över 0 (Jag har försökt att visa vad jag vill uppnå i bifogad bild). Hoppas någon kan föreslå hur detta går att uppnå. /Daniel [bild bifogad 2009-12-03 07:37:52 av dkz]
 8. Helt riktigt, svaret på dina påståenden är ja. Jag har testat din lösning och måste säga att jag lärde mig något nytt och användbart. Tack för din hjälp.
 9. Hej! Jag har ett problem som jag försöker lösa i Excel 2007. 1 tabell innehåller 3 kolumner som innehåller ID-nr, Datum samt kategori. Sedan vill jag att dessa ID nr ska dyka upp på specifikt ställe i en planerings vy, beroende på datum samt kategori. Se bifogad bild så förstår ni nog vad jag är ute efter. Hur hade ni löst det? Pivot käns lite begränsat när det gäller färgkodning och font storlekar. [bild bifogad 2009-11-03 08:27:57 av dkz]
 10. Hej. Jag behöver skapa en lista på poster som visar vecka samt id under en två veckors period. Det kluriga i det hela är att posterna ska visa vecka med en lite udda brytperiod. För veckobryt så gäller: Aktuell vecka = (förra veckan tor + fre samt aktuell vecka mån, tis, ons) Så brytet är mellan ons/tor. Sedan vill jag i listan bara visa aktuell veckoperiod samt föregående (två veckoperioder totalt) Har försökt med DateName men inte lyckats att få till det. Tacksam om någon som kan leda mig på rätt väg...
 11. Får följande felmeddelande: String or binary data would be truncated. The statement has been terminated. (0 row(s) affected)
 12. Kör jag den mot en temp tabell så fixar det sig. Tack för din hjälp och poäng till dig såklart!
 13. Anjuna Moon levererar i vanlig ordning Tack. Men jag nämde inte i mitt första inlägg att jag tyvärr inte har fulla rättigheter mot servern, så någon lagrad procedur kan jag tyvärr inte skapa. Jag behöver göra detta med en SELECT fråga direkt. Men det är kanske för mycket begärt!
 14. Jag behöver dela upp text data ifrån en kolumn till tre i en MS-SQL select fråga. Textinnehållet som ska delas upp är separerat med ett blanksteg. Hur gör jag detta? Exempel: (Kolumn1) Kolumn2 Kolumn3 Kolumn 4 (XXX YYYY ZZ) XXX YYYY ZZ (X YYYYYYY ZZZZ) X YYYYYYY ZZZZ (XXXXX YYYYYY ZZZ) XXXXX YYYYYY ZZZ (XX YY ZZ) XX YY ZZ (X Y Z) X Y Z EDIT: Oj vad rörigt tabellen blev... Ska försöka fixa till den! [inlägget ändrat 2009-05-06 11:31:48 av dkz] [inlägget ändrat 2009-05-06 11:33:29 av dkz]
 15. Jag har en gästbok som innehåller inputformulär samt en pagead repeater på samma sida. Problemet är att när jag ska bläddra i pagingen så går inte detta eftersom jag i input fälten har en validator. För att kunna bläddra i pagingen så måste jag lägga in data i textfälten. Hur kommer jag lättast förbi detta? [log]<%@ Page validateRequest="false" %> <%@ Import Namespace="System.Data" %> <%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %> <script language="vbscript" runat="server"> Sub Page_Load(ByVal obj As Object, ByVal e As EventArgs) '''' Response.CacheControl = "no-cache" '''' Response.AddHeader("pragma", "no-cahe") '''' Response.Expires = -1 GetPagingData() End Sub Private _CurrentPage As Integer Public Property CurrentPage() As Integer Get '''' look for current page in ViewState _CurrentPage = CInt(ViewState("CurrentPage")) Return _CurrentPage End Get Set(ByVal Value As Integer) ViewState("CurrentPage") = Value End Set End Property Sub GetPagingData() '''' set up connection Dim objConn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;data source=" & Server.MapPath("../database/db.mdb")) '''' open connection Dim objCmd As OleDbDataAdapter = New OleDbDataAdapter("SELECT * FROM table_gb ORDER BY DatePublish DESC", objConn) '''' fill dataset Dim ds As DataSet = New DataSet() objCmd.Fill(ds, "guestbook") '''' paging Dim pagedData As New PagedDataSource() pagedData.DataSource = ds.Tables("guestbook").DefaultView pagedData.AllowPaging = True pagedData.PageSize = 5 pagedData.CurrentPageIndex = CurrentPage btnPrev.Visible = (Not pagedData.IsFirstPage) btnNext.Visible = (Not pagedData.IsLastPage) Dim LastPage As Integer = pagedData.IsLastPage MyDataList.DataSource = pagedData MyDataList.DataBind() End Sub Sub Prev_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs) '''' Set viewstate variable to the previous page CurrentPage -= 1 '''' Reload control GetPagingData() End Sub Sub Next_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Web.UI.ImageClickEventArgs) '''' Set viewstate variable to the previous page CurrentPage += 1 '''' Reload control GetPagingData() End Sub Sub OnBtnSendClicked(ByVal s As Object, ByVal e As EventArgs) Dim strConn As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("../database/db.mdb") & ";" Dim MySQL As String = "INSERT INTO table_gb (Name, Message, DatePublish, IP, UserHostName, UserAgent) VALUES (''''" & Replace(HttpUtility.HtmlEncode(txtName.Text),"''''","") & "'''',''''" & Regex.Replace(Replace(HttpUtility.HtmlEncode(txtMessage.Text),"''''",""), "^(?:\r\n)+|(?:\r\n)+$|((\r\n)\2)\2+", "") & "'''',''''" & datetime.Now() & "'''',''''" & Request.UserHostAddress() & "'''',''''" & Request.UserHostName() & "'''',''''" & Request.UserAgent() & "'''')" Dim MyConn As New OleDBConnection(strConn) Dim cmd As New OleDBCommand(MySQL, MyConn) MyConn.Open() cmd.ExecuteNonQuery() MyConn.Close() txtName.Text = "" txtMessage.Text = "" '''' Reload control GetPagingData() End Sub </script> <form id="gb" runat="server"> Namn: <asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="validNameRequired" ControlToValidate="txtName" ErrorMessage="NAMN SAKNAS!" Display="Dynamic" /><br /> <asp:TextBox class="input" id="txtName" MaxLength="35" size="20" runat="server" /><br/> Meddelande: <asp:RequiredFieldValidator runat="server" ID="validMessageRequired" ControlToValidate="txtMessage" ErrorMessage="MEDDELANDE SAKNAS!" Display="Dynamic" /><br /> <asp:TextBox class="input" ID="txtMessage" MaxLength="100" size="500" runat="server" TextMode="MultiLine"/><br /><br /> <asp:Button class="submitbutton" id="btnSend" text="Skriv i g&auml;stboken!" OnClick="OnBtnSendClicked" runat="server" /><br /><br /> <table width="500px"> <tr> <td width="150px"><asp:imagebutton id="btnPrev" runat="server" OnClick="Prev_Click" ImageUrl="../images/prev_fade.png"></asp:imagebutton></td> <td width="200px">Sida: <%=_CurrentPage+1%></td> <td witth="150px"><asp:imagebutton id="btnNext" runat="server" OnClick="Next_Click" ImageUrl="../images/next_fade.png"></asp:imagebutton></td> </tr> </table> </form> <asp:Repeater id="MyDataList" runat="server"> <ItemTemplate> <div class="gb_head"><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "DatePublish").toLongDatestring() %> klockan <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "DatePublish").toShortTimestring() %> ifr&aring;n <a href="javascript:void(0);" onmouseover="return overlib(''''UserHostAddress: <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "IP") %><br>UserHostName: <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserHostName") %><br>UserAgent: <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "UserAgent") %>'''');" onmouseout="return nd();"><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name") %></a></div> <div class="gb_body"><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Message") %></div> </ItemTemplate> </asp:Repeater>[/log] LOG-taggar tillagda av moderator [inlägget ändrat 2007-10-24 17:22:34 av Cluster]
×
×
 • Skapa nytt...