Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

menhir

Medlem
 • Antal inlägg

  21
 • Gick med

 • Senaste besök

 1. Jag löste det på egen hand med tiden och om någon annan i framtiden letar efter svar på samma problem berättar jag hur jag löste det: 1. I frågans layoutfönster lade jag till ett fält med följande värden: Fält: Datum() Funktion: Uttryck Visa: inte ikryssad Villkor: MELLAN '2008-07-01' OCH '2009-06-30' Eller: MELLAN '2009-07-01' OCH '2010-06-30' Eller: MELLAN '2010-07-01' OCH '2011-06-30' 2. I fältet 2008 angav jag Är Icke Null på samma rad som jag i fältet Datum() angett MELLAN '2008-07-01' OCH '2009-06-30'. För fälten 2009 och 2010 gjorde jag likadant. 3. Jag testade sedan om det fungerade genom att ändra årtal i Windows klocka och det gjorde det. Om datorn tror att året är 2008 visas bara de poster där värdet inte är null det året och om datorn tror att det är 2009 visas bara de poster som inte är null detta året. M v h Johan
 2. Hej! Jag har en accessdatabas med ett medlemsregister. I tabellen över medlemmar finns en kolumn för 2008, en för 2009 och en för 2010. Verksamhetsåret går från 2008-07-01 till 2009-06-30 o s v. I fältet 2008 anges det datum som medlemmen betalade in avgiften för 08-09 eller så anges ett ord, t ex fri, om medlemmen inte ska betala. Jag önskar nu skapa en fråga som baserat på dagens datum endast visar de medlemmar som betalat för innevarande dag. Genom att ange följande villkor i fältet 2008 så funkar det: Datum() MELLAN '2008-07-01' OCH '2009-06-30' OCH Är Icke Null Problemet är att när jag anger samma uttryck, men med olika datumintervall, i fälten 2008, 2009, 2010 och 2011 så får jag inget resultat alls, d v s en tom tabell. Jag förstår att det beror på att den kör villkoret samtidigt i alla fälten men jag vet inte hur jag ska göra för att få den att bara använda Datum() i det fält som innehåller det datumintervall som dagens datum ligger i. Hur ska jag göra för att få det att fungera som jag vill? Tack på förhand! Johan
 3. Super, du är en klippa (och jag lite korkad som inte såg det själv)!
 4. Hej igen! Jag har upptäckt ett litet problem med koden ovan som Cluster så vänligt publicerade här. I filen annonserUpload.asp finns en funktion som skickar besökaren tillbaka till formuläret om obligatoriska fälten inte är ifyllda. Problemet som upptäckts är att den information man redan angett ersätts med fältens namn när obligatoriska fält missats. Om man som rubrik angett 'Solen Skiner' ersätts det med fältnamnet 'Rubrik' när man kommer tillbaka till formuläret. Problemet förekommer inte i den version som finns i inlägget från den 12 augusti, utan först i den version som finns i inlägget från den 13 augusti där " ersätts med html-koden för citationstecken. Kan någon hjälpa till att hitta en lösning? Fortsatt trevlig helg!
 5. Nej, jag kom på det själv men glömde rätta här i forat. Jmail delen ligger nu istället precis under raden strNextPage="annonserResult.asp?status=saved&adId=" & strAdId
 6. Hej! Jag har en fundering: Om man har value = "Sm&aring;stad" och sparar det i en accessdatabas sparas det som "Småstad". Varför blir det så? Jag har aldrig stött på det tidigare utan det som står som value brukar skrivas exakt som det ser ut när man skickar det till databasen. Nu har jag börjat använda ny version av office parallellt med den lite äldre office 2002 och funderar på om det kan vara en ny 'finess' som ersätter html när man sparar eller om det bara är något vanligt fel i asp med språkkoderna (<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />)? M v h Johan
 7. Jag lade till Jmail så att man får ett mail varje gång en annons lagts in och då blev annonsUpload.asp följande: <% SET Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1") Upload.OverwriteFiles = False 'On Error Resume Next Upload.SetMaxSize 520000 ' Limit files to 0,5MB strBasePath = Server.MapPath("/gutefar") strImagePath = strBasePath &"\bilder" Count = Upload.Save(strImagePath) If Err.Number = 8 Then strNextPage="annonserForm.asp?error=Filesize" Else If Err <> 0 Then strNextPage="annonserForm.asp?error=Other" Session("ErrDesc")=Err.Description Else FOR Each item IN Upload.Form strVar = cStr(Trim(item.name&" ")) strVal = cStr(Trim(item.value&" ")) IF (strVar<>"Annonsbild" AND strVar<>"Tidning") AND strVal="" THEN strMissing=strMissing&strVar&"," ELSE IF strVar="AnnonsText" THEN Session("AnnonsText")=strVal ELSE qStr=qStr&"&"&strVar&"="&Server.URLEncode(strVar) END IF END IF strVal = Replace(strVal,chr(34),"&quot;") strVal = Replace(strVal, vbCrLf, chr(10)) strMakeVar = strVar&"="""&strVal&"""" Execute(strMakeVar) Next IF strMissing<>"" THEN strMissing=Left(strMissing,Len(strMissing)-1) strNextPage="annonserForm.asp?error=MissingInfo&Missing="&strMissing&qStr ELSE Annonstext = Replace(Trim(Annonstext),"|",vbCrLf) IF Count=1 THEN SET File = Upload.Files("Annonsbild") Annonsbild = File.FileName SET File = Nothing ELSE Annonsbild = "" END IF IF lCase(cStr(Tidning)) = "true" THEN Tidning = 1 Else Tidning = 0 End If SET objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="&strBasePath&"\annonser.mdb" objConn.open connStr sqlStmt = "INSERT INTO Annonser (Datum, Rubrik, AnnonsText, Annonsbild, SaljareNamn, SaljareAdress, SaljarePostnr, SaljareOrt, SaljareLandskap, SaljareEpost, SaljareTelefon, SaljareMobil, Tidning) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)" SET cmd = server.createobject("ADODB.command") cmd.activeConnection = objConn cmd.CommandText = SQLStmt SET objRS = cmd.Execute (, array(Now(),Rubrik, AnnonsText, Annonsbild, SaljareNamn, SaljareAdress, SaljarePostnr, SaljareOrt, SaljareLandskap, SaljareEpost, SaljareTelefon, SaljareMobil, Tidning)) SET objRS = Nothing SET objRS = objConn.Execute("SELECT @@IDENTITY") strAdId = objRS(0) SET objRS = Nothing SET cmd = Nothing objConn.Close SET objConn = Nothing IF Err <> 0 THEN strNextPage="annonserForm.asp?error=Other" Session("ErrDesc")=Err.Description ELSE strNextPage="annonserResult.asp?status=saved&adId=" & strAdId END IF END IF 'Missing input END IF ' Other Error END IF ' Filesize SET Upload = Nothing ' Skicka mail om att ny annons ska godkännas set msg = Server.CreateOBject("JMail.Message") msg.Logging = true msg.silent = true msg.AddRecipient "info@dindomän.se", "Mottagarens namn" msg.From = "info@dindomän.se" msg.FromName = "Gutefårets hemsida" msg.Subject = "Ny annons finns på Gutefårets hemsida" msg.Body = "V g kontrollera annonsen!" msg.MailServerUserName = "info@dindomän.se" msg.MailServerPassword = "xxx" If not msg.Send("smtp.dindomän.se:587") Then Response.write "<pre>" & msg.log & "</pre>" Else Response.write "Meddelandet sänt!" End If Response.Redirect(strNextPage) %> Känsliga uppgifter som e-post och lösen är ersatta av 'dindomän' och 'xxx'.
 8. Sorry, men det finns ett problem - om man använder citationstecken i annonstexten får man felmeddelande. Är det enkelt att fixa?
 9. Din version funkar jättebra! Super! Är det ok om jag använder mig av den istället för att försöka fixa min egen? Får dock lägga in det i gamla layouten så länge...
 10. Oj, vilket jobb du lagt ner! Jag är ingen mästare på asp ska jag erkänna så jag kan nog få ut mycket kunskap ur alla länkar du sänt tillsammans med all koden. Hinner dock inte titta på det förrän imorgon. Jag tog över ansvaret för hemsidan för ca en vecka sedan av en som arbetat uteslutande i FrontPage och jag tänkte då att en automatisering av föreningens annonser skulle underlätta eftersom jag saknar FrontPage. Dessutom tar det en massa tid att klippa och klistra i html för varje annons som ska in resp ut. Ska själv rensa stilar och FrontPage-kod senare. En fråga till som jag kommit på: om man använder AspUpload för ett formulär som det jag har, men vill att det ska vara frivilligt att ladda upp fil, hur gör man då? I nuläget fungerar det alldeles utmärkt om fil bifogas, men om man väljer att spara utan att bifoga fil får man bara felmeddelanden. Borde väl vara enkelt att få AspUpload att förstå att om en fil saknas så ska övrig info från formuläret sparas i databasen, eller?
 11. Hej igen! Du är verkligen hjälpsam, Cluster! Kul! Jag fick svar från Persits support och deras korta svar gjorde att jag fick det att fungera. Dels skrev de att jag aldrig någonsin i något sammanhang skulle använda On Error Resume Next . Varför vet jag inte, det kom ju från deras egen exempelfil och det gör ingen skillnad på mitt problem, men ändå. Dels skulle jag infoga set File = Upload.Files(1) före koden strannonsbild = File.FileName . Och den lilla set-raden gjorde att allt fungerar exakt som det ska. När jag ändå var igång gjorde jag en lite overkill sak och skrev in följande if-sats också så jag vet vad som skickas till databasen i det fältet om ingen bild bifogats: If File Is Nothing Then strannonsbild = "" Else strannonsbild = File.FileName End If Återigen tack för ditt engagemang!
 12. Vilket jobb du lagt ner på detta! Supertack för ditt engagemang. Tyvärr till ingen hjälp eftersom inget sparas i databasen med din kod. ;-( Sidan i sin helhet är: <%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <% Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1") Upload.OverwriteFiles = False On Error Resume Next Upload.SetMaxSize 520000 ' Limit files to 0,5MB Count = Upload.Save(Server.MapPath("/gutefar/bilder")) %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <HTML> <HEAD><TITLE>Annonser</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1252"> <META content=FrontPage.Editor.Document name=ProgId> <STYLE> <!-- div.Section1 {page:Section1;} body.hmmessage { FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY:Tahoma } H1 {font-size: 26pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: normal} H2 {font-size: 18pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: normal} H3 {font-size: 16pt; font-weight: normal} H4 {font-size: 14pt; font-weight: normal} A {text-decoration: none} A:hover {text-decoration: underline} .style8 {font-family: "Trebuchet MS"; font-weight: bold; } .style9 { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; } .style1 { font-size: 16; font-weight: bold; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </STYLE> <META content="profile 000, default" name="Microsoft Theme"> <META content="tlb, default" name="Microsoft Border"> </HEAD> <BODY text=#000000 vLink=#999999 aLink=#996699 link=#6666cc bgColor=#ffffff> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD><FONT face="trebuchet ms, Arial, Helvetica"></FONT> <TABLE id=AutoNumber1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 borderColorDark=#666666 cellPadding=0 width="94%" borderColorLight=#999999 border=1> <TBODY> <TR> <TD width="17%"><FONT face="trebuchet ms, Arial, Helvetica"> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face="Copperplate Gothic Bold">Föreningen</FONT></P> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face="Copperplate Gothic Bold">Gutefåret</FONT></P></FONT></TD> <TD width="84%"><FONT face="trebuchet ms, Arial, Helvetica"><IMG height=72 src="http://www.gutefar.se/_borders/Band-1.gif" width=700 border=0></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE><FONT face="trebuchet ms, Arial, Helvetica"></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE dir=ltr cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width="1%"><FONT face="trebuchet ms, Arial, Helvetica"> <P><A href="http://www.gutefar.se/index.htm"><IMG height=28 alt=Start src="http://www.gutefar.se/_derived/home_cmp_profile000_vbtn.gif" width=140 border=0></A> </P></FONT></TD> <TD vAlign=top width=24></TD> <TD vAlign=top><FONT face="trebuchet ms, Arial, Helvetica"> <% If Err <> 0 Then %> <FONT SIZE=3 FACE="Arial" COLOR=#0020A0> <H3>Följande fel uppstod vid överföring av bilden:</h3> </FONT> <FONT SIZE=3 FACE="Arial" COLOR=#FF2020> <h2>"<% = Err.Description %>"</h2> </FONT> <p><FONT SIZE=2 FACE="Arial" COLOR="#0020A0"> <a href="javascript:history.back()">V g försök igen!</A></FONT> <% Else %> </p> <p> <% 'declare your variables Dim strrubrik, strannonstext, strannonsbild, strSaljareLandskap, strSaljareNamn, strSaljareAdress, strSaljarePostnr, strSaljareOrt, strSaljareEpost, strSaljareTelefon, strSaljareMobil, strTidning Dim sConnString, conn, sSQL 'Receiving values from Form, assign the values entered to variables strrubrik = Upload.Form("Rubrik") strannonstext = Upload.Form("AnnonsText") 'strannonsbild = File.FileName strSaljareLandskap = Upload.Form("SaljareLandskap") strSaljareNamn = Upload.Form("SaljareNamn") strSaljareAdress = Upload.Form("SaljareAdress") strSaljarePostnr = Upload.Form("SaljarePostnr") strSaljareOrt = Upload.Form("SaljareOrt") strSaljareEpost = Upload.Form("SaljareEpost") strSaljareTelefon = Upload.Form("SaljareTelefon") strSaljareMobil = Upload.Form("SaljareMobil") ' strTidning = "True" 'Upload.Form("Tidning") If Upload.Form("Tidning") = "on" Then strTidning = "true" Else strTidning = "false" End If sConnString="PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=h:\home\users\FA02-08-07-02_1xjmrjq2uc76sr63sy4m\menhir.se\public_html\gutefar\annonser.mdb" 'create an ADO connection object Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 'Open the connection to the database conn.Open(sConnString) 'declare SQL statement that will query the database sSQL = "INSERT into Annonser (Rubrik, Annonstext, Annonsbild, SaljareNamn, SaljareAdress, SaljarePostnr, SaljareOrt, SaljareLandskap, SaljareEpost, SaljareTelefon, SaljareMobil, Tidning) values ('" & strrubrik & "', '" & strannonstext & "', '" & strannonsbild & "', '" & strSaljareNamn & "', '" & strSaljareAdress & "', '" & strSaljarePostnr & "', '" & strSaljareOrt & "', '" & strSaljareLandskap & "', '" & strSaljareEpost & "', '" & strSaljareTelefon & "', '" & strSaljareMobil & "', " & strTidning & ")" 'define the connection string, specify database 'driver and the location of database 'Response.Write sSQL 'Response.End 'execute the SQL conn.execute(sSQL) response.write "<P class=MsoNormal><span class=style8><FONT color=#000000 size=3>Din annons har sparats!</FONT></span></P>" 'Done. Close the connection object conn.Close Set conn = Nothing %> <span class="style8">Din annonsinformation ser ut så här:</span> </p> <table width="650" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr valign="top"> <td><p> <span class="style1"><b><% = Upload.Form("Rubrik") %></b></span> <span class="style9"> <br /> <em> <% = Upload.Form("SaljareLandskap") %> </em> </span></p><p> <span class="style9"> <% = Upload.Form("Annonstext") %> </span></p> <p> <span class="style9"><b> <% = Upload.Form("SaljareNamn") %> </b> <br /> <% = Upload.Form("SaljareAdress") %> <br /> <% = Upload.Form("SaljarePostnr") %> &nbsp; <% = Upload.Form("SaljareOrt") %> <br /> E-post: <% = Upload.Form("SaljareEpost") %> <br /> Telefon: <% = Upload.Form("SaljareTelefon") %> <br /> Mobil: <% = Upload.Form("SaljareMobil") %> </span></p> <p> <span class="style9"> <% = Upload.Form("Tidning") %> </span> </p></td> <td width="200" align="center"><span class="style9"> <% If Count > 0 Then %> <% Set File = Upload.Files(1) If File.ImageType = "GIF" or File.ImageType = "JPG" or File.ImageType = "PNG" Then %> <a href="/gutefar/bilder/<% = File.FileName%>" target="_blank"><IMG SRC="../image_thumbnailer.aspx?i=/gutefar/bilder/<% = File.FileName%>&w=195" border="0"></a><BR> <% = File.OriginalPath%> <BR> (Originalets storlek: <% = File.ImageWidth %> x <% = File.ImageHeight %> pixlar) <% Else %> <% = File.OriginalPath %> <% End If %> <% Else %> Ingen bild bifogades. <% End If %> <br /> <br /> <span class="style9">1. <% response.Write strannonsbild %> <br />2. <% response.Write File.FileName %></span> </span></td> </tr> </table> <p> </p> <p> <% end if %> </p> <p class="style9">Vi kommer nu att kontrollera att annons&ouml;ren &auml;r medlem i f&ouml;reningen innan annonsen visas. Det kan d&auml;rf&ouml;r ta ett par dagar innan din annons visas p&aring; sidan. Om du inte &auml;r medlem i f&ouml;reningen kommer din annons inte att visas.</p> <p class="style9"><a href="annonser.asp">Klicka h&auml;r f&ouml;r att komma tillbaka till annonssidan! </a></p> <p class="style9">&nbsp;</p> <p class="style9">&nbsp;</p></TD> </TR></TBODY></TABLE> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD><FONT face="trebuchet ms, Arial, Helvetica"> <P><FONT size=1>Copyright © 2008 Föreningen Gutefåret<BR> </FONT></P> </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></BODY></html> Vad jag försöker göra är en databasdriven annonssida till www.gutefar.se, men resultatet är ju sisådär...
 13. Formuläret låg på en annan sida (fil) så jag glömde det. Kommer här: <form method="post" action="annonserUpload.asp" enctype="multipart/form-data" name="form1" onSubmit="return validateForm(form1);"> <table align="left"> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style6">Rubrik*:</div></td> <td><input name="Rubrik" type="text" value="" size="60"> </td> </tr> <tr> <td nowrap align="right" valign="top"><div align="left" class="style6">Annonstext*:</div></td> <td valign="baseline"><span class="style8"> <textarea name="Annonstext" cols="60" rows="5"></textarea> </span> </td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Annonsbild:</strong></div></td> <td><input name="Annonsbild" type="file" value="" size="32"> <br /> <span class="style10">OBS! Bildens filnamn f&aring;r ej inneh&aring;lla mellanslag, &aring;, &auml;, &ouml; eller andra specialtecken!</span> </td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Namn*:</strong></div></td> <td><input name="SaljareNamn" type="text" value="" size="60"> </td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Adress*:</strong></div></td> <td><input name="SaljareAdress" type="text" value="" size="60"> </td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Postnr*:</strong></div></td> <td><input name="SaljarePostnr" type="text" value="" size="6"> </td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Ort*:</strong></div></td> <td><input name="SaljareOrt" type="text" value="" size="60"> </td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Landskap*:</strong></div></td> <td><select name="SaljareLandskap" id="SaljareLandskap"> <% While (NOT rsLandskap.EOF) %> <option value="<%=(rsLandskap.Fields.Item("LandskapNamn").Value)%>"><%=(rsLandskap.Fields.Item("LandskapNamn").Value)%></option> <% rsLandskap.MoveNext() Wend If (rsLandskap.CursorType > 0) Then rsLandskap.MoveFirst Else rsLandskap.Requery End If %> </select></td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Epost*:</strong></div></td> <td><input name="SaljareEpost" type="text" value="" size="60"> </td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Telefon*:</strong></div></td> <td><input name="SaljareTelefon" type="text" value="" size="60"> </td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left" class="style8"><strong>Mobil*:</strong></div></td> <td><input name="SaljareMobil" type="text" value="" size="60"> </td> </tr> <tr valign="top"> <td align="right" nowrap><input name="Tidning" type="checkbox" id="Tidning" value="checkbox" /></td> <td><span class="style8">Annonsen ska ocks&aring; tryckas i n&auml;sta nummer av medlemstidningen. (Ordinarie datum f&ouml;r manusstopp g&auml;ller) </span></td> </tr> <tr valign="baseline"> <td nowrap align="right"><div align="left"></div></td> <td><span class="style11">&nbsp;* Informationen m&aring;ste anges. V g skriv bindestreck (-) om du t ex saknar mobiltelefon.</span> <br /> &nbsp; <br /> <input type="submit" value="Fortsätt ->"> </td> </tr> </table> <div align="left"> </div> </form> Misstänker att det är något special, special med AspUpload. För att använda checkbox i formuläret fick jag använda följande lösning, som ju inte verkar vara standard för checkboxar: If Upload.Form("Tidning") = "on" Then strTidning = "true" Else strTidning = "false" End If
×
×
 • Skapa nytt...