Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

tonlof

Medlem
 • Antal inlägg

  42
 • Gick med

 • Senaste besök

 • Vunnit antal dagar

  1

tonlof vann dagen: 10 augusti 2013

tonlof hade det mest gillade innehållet!

Om tonlof

 • Medlemstitel
  Användare
 • Födelsedag 1978-10-10

Profil

 • Kön
  Vill inte avslöja
 • Ort
  Sverige
 1. Hej, finns det någon duktig vänlig själ varför encryptCryptoJSAESString funtionen inte returnerar en krypterad sträng? Jag har fått det att fungera om jag genererar en aes krypterad string från javascript och decrypterar den i DecryptCryptoJSAESString men jag vill även ha den omvända funktionen att skapa en aes sträng i vb.net och sedan decryptera den i javascript. Eller om någon har något tips på att göra detta på annat sätt. Koden nedan hittade jag för ett bra tag på google men tyvärr kommer jag inte ihåg källan och det fanns ingen copyrighttext eller ägare för koden angiven som jag kan hitta så har jag gjort ett övertramp med att lägga ut den här ber jag ursäkt samtidigt som admin får ta bort inlägget. Tack på förhand. Dim str1 As String = encryption.encryptCryptoJSAESString("test", "abcde") Dim str2 As String = encryption.DecryptCryptoJSAESString(str1, "abcde") MsgBox(str1 & vbNewLine & str2) Imports System.IO Imports System.Security.Cryptography Imports System.Text Public Class encryption Public Shared Function GetRandomString() As String Return Path.GetRandomFileName().Replace(".", "") End Function Public Shared Function DecryptCryptoJSAESString(openSSLCompatibleString As String, passphrase As String) As String If [String].IsNullOrEmpty(openSSLCompatibleString) OrElse [String].IsNullOrEmpty(passphrase) Then Throw New ArgumentNullException("FatalError: arguments cannot be empty!") End If Dim plainText As String = Nothing Try Using rijAlg As New RijndaelManaged() rijAlg.Mode = CipherMode.CBC rijAlg.Padding = PaddingMode.PKCS7 Dim cryptedString As Byte() = parseOpenSSLString(openSSLCompatibleString, passphrase, rijAlg) Dim decryptor As ICryptoTransform = rijAlg.CreateDecryptor() Using msDecrypt As New MemoryStream(cryptedString) Using csDecrypt As New CryptoStream(msDecrypt, decryptor, CryptoStreamMode.Read) Using srDecrypt As New StreamReader(csDecrypt) plainText = srDecrypt.ReadToEnd() End Using End Using End Using End Using Catch generatedExceptionName As Exception End Try Return plainText End Function Private Shared Function parseOpenSSLString(base64EncodedString As String, passphrase As String, algo As SymmetricAlgorithm) As Byte() Const ITERATION_COUNT As Integer = 1 Using openSSLStream As New MemoryStream(Convert.FromBase64String(base64EncodedString)) Using reader As New BinaryReader(openSSLStream) Dim markWord1 = reader.ReadBytes(4) Dim markWord2 = reader.ReadBytes(4) If BitConverter.IsLittleEndian Then Array.Reverse(markWord1) Array.Reverse(markWord2) End If If BitConverter.ToInt32(markWord1, 0) = &H53616C74 AndAlso BitConverter.ToInt32(markWord2, 0) = &H65645F5F Then Dim salt As Byte() = reader.ReadBytes(8), key As Byte(), iv As Byte() openSSLAES256DeriveKeyAndIV(Encoding.ASCII.GetBytes(passphrase), salt, ITERATION_COUNT, key, iv) algo.Key = key algo.IV = iv Return reader.ReadBytes(CInt(openSSLStream.Length) - 16) End If End Using End Using Return Nothing End Function Private Shared Sub openSSLAES256DeriveKeyAndIV(data As Byte(), salt As Byte(), count As Integer, ByRef key As Byte(), ByRef iv As Byte()) Dim hashList As New List(Of Byte)() Dim currentHash As Byte() = New Byte(-1) {} Dim preHashLength As Integer = data.Length + (If((salt IsNot Nothing), salt.Length, 0)) Dim preHash As Byte() = New Byte(preHashLength - 1) {} System.Buffer.BlockCopy(data, 0, preHash, 0, data.Length) If salt IsNot Nothing Then System.Buffer.BlockCopy(salt, 0, preHash, data.Length, salt.Length) End If Using hash As MD5 = MD5.Create() currentHash = hash.ComputeHash(preHash) For i As Integer = 1 To count - 1 currentHash = hash.ComputeHash(currentHash) Next hashList.AddRange(currentHash) While hashList.Count < 48 ' for 32-byte key and 16-byte iv preHashLength = currentHash.Length + data.Length + (If((salt IsNot Nothing), salt.Length, 0)) preHash = New Byte(preHashLength - 1) {} System.Buffer.BlockCopy(currentHash, 0, preHash, 0, currentHash.Length) System.Buffer.BlockCopy(data, 0, preHash, currentHash.Length, data.Length) If salt IsNot Nothing Then System.Buffer.BlockCopy(salt, 0, preHash, currentHash.Length + data.Length, salt.Length) End If currentHash = hash.ComputeHash(preHash) For i As Integer = 1 To count - 1 currentHash = hash.ComputeHash(currentHash) Next hashList.AddRange(currentHash) End While End Using key = New Byte(31) {} iv = New Byte(15) {} hashList.CopyTo(0, key, 0, 32) hashList.CopyTo(32, iv, 0, 16) End Sub '------------------------------------------ Public Shared Function encryptCryptoJSAESString(openSSLCompatibleString As String, passphrase As String) As String If [String].IsNullOrEmpty(openSSLCompatibleString) OrElse [String].IsNullOrEmpty(passphrase) Then Throw New ArgumentNullException("FatalError: arguments cannot be empty!") End If Dim plainText As String = Nothing Try Using rijAlg As New RijndaelManaged() rijAlg.Mode = CipherMode.CBC rijAlg.Padding = PaddingMode.PKCS7 Dim f As New StringBuilder For Each j In rijAlg.LegalBlockSizes f.Append(j.ToString) Next Dim cryptedString As Byte() = joinOpenSSLString(openSSLCompatibleString, passphrase, rijAlg) Dim encryptor As ICryptoTransform = rijAlg.CreateEncryptor() Using msencrypt As New MemoryStream(cryptedString) Using csencrypt As New CryptoStream(msencrypt, encryptor, CryptoStreamMode.Read) Using srencrypt As New StreamReader(csencrypt) plainText = srencrypt.ReadToEnd() End Using End Using End Using End Using Catch generatedExceptionName As Exception Console.WriteLine(generatedExceptionName.Message) End Try Return plainText End Function Private Shared Function joinOpenSSLString(byteEncodedString As String, passphrase As String, algo As SymmetricAlgorithm) As Byte() Const ITERATION_COUNT As Integer = 1 Dim plaintextBytes() As Byte = System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes(byteEncodedString) Using openSSLStream As New MemoryStream(plaintextBytes) Using reader As New BinaryReader(openSSLStream) Dim markWord1 = reader.ReadBytes(4) Dim markWord2 = reader.ReadBytes(4) If BitConverter.IsLittleEndian Then Array.Reverse(markWord1) Array.Reverse(markWord2) End If If BitConverter.ToInt32(markWord1, 0) = &H53616C74 AndAlso BitConverter.ToInt32(markWord2, 0) = &H65645F5F Then Dim salt As Byte() = reader.ReadBytes(8), key As Byte(), iv As Byte() openSSLAES256DeriveKeyAndIV(Encoding.ASCII.GetBytes(passphrase), salt, ITERATION_COUNT, key, iv) algo.Key = key algo.IV = iv Return Convert.FromBase64String(Int(openSSLStream.Length - 16)) End If End Using End Using Return Nothing End Function End Class
 2. Tackar, men trodde att mitt försök till regex skulle fungera men tänker väl fel <td>Unique ID:<\/td>[\s\S]<td>*?<\/td>
 3. Tack för snabbt svar, ovan ger mig Unique ID:</td> <td>A9X5CR013246 Skriver i vb.net men jag är inte säker på att regex är det bästa men trodde nog det.
 4. Behöver hjälp med att läsa ut bland annat Unique ID med regex dvs resultatet ska bli A9X5CR013246 från nedan html. Detta har jag provat: <td>Unique ID:<\/td>[\s\S]<td>*?<\/td> Tack på förhand. <div class="content clearfix"> <div class="tableBox"> <table> <tr > <td>Time:</td> <td>2016-10-06 13:35:16 CEST <a href="settime.html">(set)</a></td> </tr> <tr class="even"> <td>Name:</td> <td>Demo Unit</td> </tr> <tr > <td>Description:</td> <td>A9X5CR013246</td> </tr> <tr class="even"> <td>Model:</td> <td>GD032</td> </tr> <tr > <td>Unique ID:</td> <td>A9X5CR013246</td> </tr> <tr class="even"> <td>Ethernet IP:</td> <td>192.168.2.253</td> </tr> <tr > <td>Ethernet MAC:</td> <td>90:xx:xx:xx:xx:xx</td> </tr> <tr class="even"> <td>Boot Version:</td> <td>9.4.10</td> </tr> <tr > <td>Firmware Version:</td> <td>7.6.12</td> </tr> <tr class="even"> <td>Video Mode:</td> <td>1920x1080x60p</td> </tr> <tr > <td>Uptime:</td> <td>1 hours 30 minutes</td> </tr> <tr class="even"> <td>PoE:</td> <td>Inactive</td> </tr> <tr > <td>Extensions:</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div>
 5. Jag tror jag löste det. delete from queue where ((JulianDay(datetime('now')) - JulianDay(timestamp)) * 24 * 60 * 60) > timetolive
 6. Hej, försöker radera rader baserat på en inbäddad select. SQLite databasen är uppbyggd enlig nedan. id, timestamp, data, timetolive 1, 2016-03-05 11:40:15, datatext1, 3600 2, 2016-03-05 11:40:23, datatext2, 1 3, 2016-03-05 11:40:33, datatext3, 10 timetolive är antal sekunder raden ska få överleva. delete from queue where (SELECT ((JulianDay(datetime('now')) - JulianDay(timestamp)) * 24 * 60 * 60) > timetolive from queue) > 0 Enbart select ger mig en etta eller nolla beroende på om timetolive har uppnåtts baserat på aktuell tid. Så långt är det okay. SELECT ((JulianDay(datetime('now')) - JulianDay(timestamp)) * 24 * 60 * 60) > timetolive from queue Problemet är alltså hur jag sätter ihop dessa så att om select-satsen ger en etta så ska aktuell rad raderas. Stort tack på förhand.
 7. Netcam Studio Web API

  Hej, jag försökter förstå hur man deklarerar nedan api till VB.net Express 2013 http://www.netcamstudio.com/WebAPI/#Moonware.Server.WCF~Moonware.Server.WCF.MoonwareServerWCF~GetEventLogs.html Vad behöver jag lägga till som referens och namespace? Har lagt till: Imports Moonware Imports Moonware.Server Imports Moonware.Core Imports Moonware.Service Tacksam för all hjälp.
 8. Hej, jag försöker läsa ut hashrate under workers från en json sträng. Dom första värdeposterna är inga problem att läsa ut men när jag ska ner på multi array nivå vet jag inte hur jag ska gå vidare. Dim json As String = str_grab Dim ser As JObject = JObject.Parse(json_content_string) Dim data As List(Of JToken) = ser.Children().ToList Dim output As String = "" Dim confirmed_rewards As String = "" Dim estimate As String = "" Dim total_hashrate As String = "" Dim payout_history As String = "" Dim round_shares As String = "" Dim workers As String = "" For Each item As JProperty In data item.CreateReader() Select Case item.Name Case "confirmed_rewards" confirmed_rewards = Val(item.Value) Case "round_estimate" estimate = Val(item.Value) Case "total_hashrate" total_hashrate = Val(item.Value) Case "payout_history" payout_history = Val(item.Value) Case "round_shares" round_shares = Val(item.Value) Case "workers" ' Debug.Print(item.Value.ToString) ' workers = item.Value.ToString End Select Next { "username": "My_Username", "confirmed_rewards": 0.4864629, "round_estimate": "0.0067822", "total_hashrate": "1066", "payout_history": "0", "round_shares": "542", "workers": { "My_Username.1": { "alive": "1", "hashrate": "855", "last_share_timestamp": "1385372670", "username": "My_Username.1" }, "My_Username.1": { "alive": "1", "hashrate": "211", "last_share_timestamp": "1385372701", "username": "My_Username.2" } } }
 9. Detta fungerade bättre. #!/bin/bash useradd $1 -m -s /bin/false echo "$1:$2" | chpasswd usermod -G ftpgroup -a $1 chmod -R g+w /home/$1 chown www-data:ftpgroup -R /home/$1
 10. Tänkte göra det lite enklare för mig varje gång jag behöver lägga upp en ny ftp användare. Har skapat en fil skapa_anvandare.sh som jag tänkte anropa med parametrar men jag missar nog något att det kanske inte går att köra shellkomandon i ett shellscript? #!/bin/bash mkdir /home/$1 useradd $1 -p -d /home/$1 -s /bin/false echo "$1:$2" | chpasswd usermod -G ftpgroup -a $1 chmod -R g+w /home/$1 chown www-data:ftpgroup -R /home/$1 ... ... Tips och ideer mottages varmt.
 11. Kalkulera med föregående värde

  Tackar så jättemycket, hade inte en tanke på att man kunde lösa det genom t2.ID -1 Har testat och det fungerar perfekt, upplever dock att kod nr2 är snabbare. Nu vill jag inte verka otacksam men det jag var lite ute om det gick att kombinera en INSERT INTO tabell1 (raknare,enheter) values ('346326991',select 346326991-senaste raknarvare ) med att göra samma uträkning men bara stoppa in Raknare värdet + Uträknade Så att enheter fysiskt hamnar i databasen redan vid instoppning av Raknare. Har löst det än så länge med scriptkod att jag gör en separat select som frågar databasen om senaste raknare som jag sedan drar ifrån nya värdet till en Insert men jag försöker att eftersträva att alltid lägga så mycket som möjligt i sql kommandot.
 12. Kalkulera med föregående värde

  Okey jag ska försöka förklara. Från hårdvaran jag läser av varje minut får jag ett värde på räknaren som jag sedan stoppar in fältet räknare. Jag skulle även vilja ha ytterligare ett fält som heter t.ex watt och räknar jag själv ut värdet så ser det ut så här. Jag vill altså läsa sista instoppade raknare värdet och samtigit stoppa in ett nytt raknare värde tillsammans med det uträknade mellanskillanden i fältet watt. Siffrorna inom parantes är nuvarande raknarvärde minus föregående räknarvärde som lagrades senast. Siffrorna i fetstil är värdet jag vill lagra som watt. 2011-12-28 16:57:00 346326867 2011-12-28 16:58:00 346326935 68 (346326935-346326867) 2011-12-28 16:59:00 346326991 56 (346326991-346326935) MySql versionen 5.1.58-1ubuntu1
 13. Hej, jag har en tabell bestående av. ID(Auto Inc), Raknare, Enheter, Datum Jag läser av ett räkneverk som enbart ökar och puttar in detta i Raknare. Vad jag vill åstakomma är att även fylla i Enheter som ska vara en uträkning på skillnad från föregående Raknare och det nya Raknarvärdet. T.ex kan den fysiska datat jag har tillgång se ut. 2011-12-28 16:57:00 346326867 2011-12-28 16:57:00 346326935 2011-12-28 16:58:00 346326991 Går det på något sätt i INSERT INTO ... att inkludera t.ex "select max(ID),Raknare as old_value from..." och med vanlig matematik att sätta in det uträknade värdet i samma sqlsats? Hoppas ni förstår vad jag försöker beskriva.
 14. Fel loggspråk i program.

  Hej, kör windows 7 64bit ultimate orginal svensk men har ändrat till engelska spåkpaketet. Allt i windows har ändrats korrekt till engelska inklusive eventviewer. Så långt är allt okey. Problemet är i ett program från USA envisas att visa dot.net fel på svenska vilken är väldigt störande. Programmet i sig har ingen svenska över huvud taget i sig utan måste hämta detta från windows 7 orginalspråket. Även programmet talar om att den hämtar språk med "Localization:svenska (Sverige)" Om jag förstått rätt ska man heller inte behöva ladda ner något engelskt språkpaket för .net? Har inte så stor lust att behöva köpa en helt ny ultimate med rätt språk från början och behöva installera om allt. Vad kan jag ha missat?
 15. Tackar, nu fick jag inga felkörningar i skriptet och kan avläsa serverns fel kod och orsak men jag lyckas fortfarande inte avläsa serverns xml-resultat som innehåller viktig information. Antagligen för att exception fångar upp serverfelet och inte läser innehållet i responsen.
×